Evenemang

  2022-05-03

  Per Kågeson — Kärnkraft trots allt? En analys av Sveriges framtida elförsörjning

  Vi kan med stort intresse se fram emot att lyssna på Per Kåge­son. Per har var­it engager­ad i ener­gi- och kärnkrafts­de­bat­ten ända sedan folkom­röst­nin­gen för fyra decen­nier sedan. Han har skriv­it flera böck­er inom ämnet. Mån­ga av oss i Västerås har ju var­it engager­ade i kärnkraft­sut­byg­gnaden i Sverige och det är ett… Läs mer

  Årsmöte 2022

  2022-03-14

  Årsmöte 2022

  Årsmöte 2022 Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tors­da­gen den 14 mars kl 17:00 på Lamb­da på Mälardalens Uni­ver­sitet.  Möj­lighet att föl­ja med via Zoom finns ock­så. Länk för Zoom skickas ut på mail till medlemmar. Datum: 2022-03-14 Tid: 17:00 — ca 19:30 Plats: Mälardalens uni­ver­sitet rum Lamb­da… Läs mer

  <span class=ABB Process Automation – nutid och framtid">

  2022-02-21

  ABB Process Automation – nutid och framtid

  Elin Löfvendahl, produktchef för avancerade tjänster inom processindustri-divisionen på ABB presenterar nutid och framtid för ABB Process Automation.  Läs mer

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs <span class=VD Tuula Teeri">

  2022-01-24

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri

  Den 24 januari är det dags för årets presentation Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri. Detta året hålls presentationen digitalt. Alla medlemmar får ett mail med Zoom-inbjudan. Vi börjar kl. 18. Tid för diskussion finns både innan och efter presentationen. Läs mer

  Seminarium Slutförvaring av kärnavfall

  2021-12-01

  Seminarium Slutförvaring av kärnavfall

  Göran Bryntze, teknisk doktor, inleder berättar om slutförvaring av kärnavfall samt kärnkraft relaterat till utsläpp av växthusgaser. Christopher Leygraf, professor i korrosionsvetenskap, KTH, föredrar om risker med slutförvaring i kopparkapslar.Herbert Henkel, geofysiker, föredrar sin syn på slutförvaring. Vi räknar även med att Strålskyddsinstitutet och Svensk Kärnbränslehantering medverkar. Läs mer

  2021-11-08

  Bertil Hök — Framtidens ödesfrågor ur ett teknikperspektiv

  För oss ingen­jör­er fall­er det sig naturligt att fäs­ta vår tillit till matem­a­tisk, infor­ma­tion­ste­o­retisk och naturveten­skaplig kun­skap när vi exploat­er­ar natur­fenomen. Men vad hän­der när frågeställ­ningar­na ham­nar nära gränsen för vårt vetande? Och när svåra frå­gor ställs på sin spets, vad kan vi med vårt yrkeskun­nande tillföra? Som en för­bere­delse… Läs mer

  2021-10-20

  Seminarie om Quintus

  Erik Rosen med kol­le­gor berät­tar om Quin­tus his­torik, utveck­ling under senare år och vart man är på väg. Quin­tus gör främst högtryck­s­pres­sar, som bla använts för att göra världens förts syn­tetiska dia­man­ter, for­mat fly­plans­de­lar och ster­ilis­er­at mat. Välkom­na lyssna den 20e okto­ber kl 18–19. Länk skickas ut i mail till alla… Läs mer

  2021-10-14

  Totalförsvarskväll i Västerås — Elförsörjningen

  För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen i elsystemet är ett mått på det och ska vara 50 Hz. Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan. Läs mer

  2021-05-24

  FUDIPO – Future direction of process industry optimization.

  Erik Dahlquist och Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis pre­sen­ter­ar resul­tat­en från en nyli­gen avs­lu­tat EU-pro­jekt inom SPIRE-pro­gram­met, som finan­sier­ats till hälften av Hori­zon 2020, till hälften av Europeisk pro­cessin­dus­tri. En plat­tform har utveck­lats med AI-funk­tion­er, diag­nos­tik, mod­ell­baser­ad styrn­ing (MPC), ”soft sen­sors” mm. Imple­menteringar har gjorts med Billerud-Korsnäs fiber­lin­je i Gävle, Mälaren­er­gis kraftvärmev­erk,… Läs mer

  Årsmöte och presentation Jenny Larsson — Hitachi <span class=ABB Power Grids Sverige">

  2021-03-18

  Årsmöte och presentation Jenny Larsson — Hitachi ABB Power Grids Sverige

  Årsmöte Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tors­da­gen den 18 mars kl 17:00 via Zoom följt av en pre­sen­ta­tion av Jen­ny Lars­son, vd för Hitachi ABB Pow­er Grids i Sverige. Datum: 2021-03-18 Tid: 17:00 — ca 19:30 Plats: Zoom Inbju­dan har skick­ats ut till alla reg­istr­erade medlemmar. Läs mer