Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Seminarium Slutförvaring av kärnavfall

01 decem­ber, 12:00 – 16:00

Studieför­bun­det Vux­en­skolan Västmanland

Välkommen Tekniska Föreningen, till en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall!

Pro­gram: Göran Bryntze, teknisk dok­tor, inled­er berät­tar om slut­för­var­ing av kär­nav­fall samt kärnkraft relat­er­at till utsläpp av väx­thus­gas­er. Christo­pher Ley­graf, pro­fes­sor i kor­ro­sionsveten­skap, KTH, före­drar om risker med slut­för­var­ing i kopparkapslar.Herbert Henkel, geo­fysik­er, före­drar sin syn på slut­för­var­ing. Vi räk­nar även med att Strål­sky­ddsin­sti­tutet och Sven­sk Kärn­bränsle­hanter­ing medverkar.

Mod­er­a­tor: Eric Söder­berg, Nestor AB.

Datum/Tid: 1 decem­ber kl. 13.00 – 16.00, lunch serveras mel­lan 12.00 och 12.50

Plats: Studieför­bun­det Vux­en­skolan Väst­man­land – Lysgränd 1, 721 30 Västerås

Kost­nad: Sem­i­na­r­i­et är kostnadsfritt

Anmälan: Reg­istr­era dig i Studieför­bun­det Vux­en­skolan, sista anmäl­nings­dag, 28/11. Ange om spe­cialkost önskas. Anmälan gör du i den­na länk.

Frå­gor: Kon­tak­ta eric@nestor.se, tlf 070–457 68 22

Länk till event på Face­book: https://fb.me/e/2EV5wJIAK