Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Länkar

Här försök­er vi sam­la bra, mat­nyt­ti­ga och/eller intres­san­ta länkar. Har du några tips? Skic­ka länken direkt till vår webansvarige.

Tekniska Sam­fun­det
http://www.tekniskasamfundet.org/

Skån­s­ka Ingen­jörsklubben
http://www.ingenjorsklubben.m.se/

Energilänkar

http://www.svenskenergi.se/sv/
På Sven­sk ener­gis hem­si­da kan du bland annat hit­ta fak­ta om oli­ka energislag.

http://www.energimyndigheten.se/
På Energimyn­dighetens hem­si­da hit­tar du bland annat oli­ka fak­tarap­porter om ener­gi, infor­ma­tion om forskn­ing, och tips för att spara pen­gar och miljö.

http://www.branschnyheter.se/
På hem­si­dan för Bran­schny­heter finns nyheter inom bygg, clean­tech, ener­gi, geo­matik, indus­tri, inred­ning och pap­per och massa.

https://www.svk.se/

På hem­si­dan för Sven­s­ka Kraft­nät kan du hit­ta infor­ma­tion om kraft­näten i Sverige och deras utbyg­gnad.
Det finns ock­så en flik “Kon­troll­rum­met”, som vis­ar över­sik­tlig infor­ma­tion om aktuell pro­duk­tion och driftsituation.