Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Filip Johnsson TFEK: Omställningen av energisystemet — möjligheter och utmaningar

31 okto­ber, 18:00 – 19:00

Fil­ip Johns­son från Chalmers pre­sen­ter­ar Omställ­ning av ener­gisys­temet — Möj­ligheter och utmaningar.

Fil­ip Johns­son är pro­fes­sor i Ener­gisys­temteknik på Chalmers. Han kom­mer att tala om åtgärder för att min­s­ka kli­mat­påverkan från ener­gisys­temet. Han kom­mer att behand­la dels tekniska frågeställ­ningar avseende el- och värme­pro­duk­tion och dels hur hela ener­gisys­temet kan stäl­las om till år 2050. Det senare baseras på teknisk-ekonomiska studi­er avseende hur kli­mat­påverkan från ener­gisys­temet kan min­skas på ett kost­nad­sef­fek­tivt sätt. Fil­ip har nyli­gen var­it med i en IVA-studie runt vät­gas och kom­mer att tala om den­na också.

Datum: 2022-10-31
Tid: 18:00 — 19:00
Plats: Zoom

Välkom­na!

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.