Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Stadgar

Stadgar för

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben i Västerås

§ 1

Syfte och hemvist

Förenin­gen vill sam­man­föra per­son­er i Västerås med omne­jd som har intresse för teknik och till teknik kop­plade frå­gor. Elek­troteknik är härvid ett område som ges speciell uppmärksamhet

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben har sitt säte i Västerås.

§ 2

Verk­samhet

Verk­samhet bedrivs genom före­drag, studiebesök, utställ­ningar och andra aktiviteter. Dessu­tom utde­las stipendi­er för studier/forskning, eller till per­son­er vars verk­samhet var­it ägnad att stim­ulera intres­set för teknik, speciellt då bland ungdomar.

Ans­varig för verk­samheten är förenin­gens styrelse, vars ledamöter väljs för en peri­od av ett år. Ledamot skall vara medlem i föreningen.

Förenin­gens verk­samhet­sår sam­man­fall­er med kalenderår.

Redovis­ning av verk­samheten ges vid ordi­nar­ie årsmöte, som hålles i feb­ru­ari månad.

§ 3

Medlem­mar

Förenin­gen är öppen för alla, men vän­der sig i förs­ta hand till per­son­er som är eller var­it verk­sam­ma inom teknikom­rådet eller är stud­er­ar vid tekniska lin­jer inom högsko­la eller gymnasium.

Medlem­skap erhålls genom reg­istrering och erläg­gande av medlemsavgift.

Per­son som i hög grad gag­nat förenin­gen kan av styrelsen inväl­jas som hed­er­smedlem. Hed­er­smedlem är befri­ad från medlemsavgift.

Medlem, som visat sig motver­ka förenin­gens ändamål och ska­dat dess intressen, kan av styrelsen utes­lu­tas ur föreningen.

Av förenin­gen anord­nade före­drag är öpp­na för alla. Vid utrymmes­brist äger dock medlem­mar företräde. Studiebesök med buss, där resan är betald av förenin­gen, kan dock begrän­sas till enbart medlemmar 

§ 4

Styrelse och funktionärer

Ledamöter­na i styrelse inväljs vid årsmöte på förslag av valberedningen.

Styrelsen består av minst sju, mest nio medlemmar:

ord­förande

vice ord­förande

sekreter­are

kassör

ytterli­gare minst tre och högst fem ledamöter. 

     Vid behov kan dessa erhål­la speciel­la funk­tion­er t.ex. såsom biträ­dande sekreter­are, klubb­mästare eller liknande.

Då Aros­mäs­san, eller lik­nande, anord­nas med förenin­gens med­verkan, utses två ledamöter att ingå i bestyrelsen för den­na. Dessa två per­son­er bör vara ordi­nar­ie ledamöter i styrelsen

Ord­förande och vice ord­förande må ej kvarstå i befat­tnin­gen i mer än fyra år, och bör om möjligt ej bytas samtidigt. 

Vid årsmöte skall även föl­jande funk­tionär­er tillsättas:

två revi­sor­er med ersättare, som skall grans­ka styrelsens för­valt­ning och av styrelsen för­da räken­skaper och däröver avge berät­telse, samt

en val­näm­nd, bestående av minst två medlem­mar som för­bered­er val av ledamöter i styrelsen och övri­ga funk­tionär­er enligt ovan. Avgående ord­förande bör ingå i valnämnden. 

Styrelsen är beslutsmäs­sig då minst ord­föran­den eller vice ord­föran­den samt tre ledamöter är när­varande. Vid lika röste­tal äger ord­föran­den utslagsröst.

Det ålig­ger styrelsen:

-    att han­dläg­ga förenin­gens angelägenheter,

-    att gemen­samt ans­vara för förenin­gens till­gån­gar samt att genom kassören föra ordentli­ga räken­skaper. Dessa skall vara avlu­tade före utgån­gen av jan­u­ari och i god till före årsmötet stäl­las till revi­sorns förfogande. 

Styrelsen må för behan­dling av särskil­da ären­den utse arbetsutskott.

Styrelsen kan utse kon­tak­t­män inom före­tag, kom­mu­nala bolag och insti­tu­tion­er. Kon­tak­t­man­nens uppgift är att informera om förenin­gens verk­samhet bl a. genom att spri­da fram­tagna aff­is­ch­er och informationsblad.

Förenin­gen sam­manträder i regel en gång i månaden under tiden sep­tem­ber — maj. Till sam­manträde utfär­das kallelse i lämplig form till var­je medlem.

§ 5

Spe­cialsek­tion­er

För att tillmötes­gå speciel­la intres­sein­rik­t­ningar kan spe­cialsek­tion­er bildas.

Spe­cialsek­tion till­sät­ter egen styrelse, som kan vara begrän­sad till ord­förande och sekreterare

För medlem­skap i sek­tion erläg­gs utöver ordi­nar­ie avgift en särskild sek­tion­savgift, vars stor­lek årli­gen bestäms av årsmötet.

För sek­tio­nens verk­samhet erforderli­ga medel bevil­jas av förenin­gens styrelse.

§6

Årsmöte

Förenin­gens årsmöte skall hål­las före feb­ru­ari månads utgång. Kallelse skall utsän­das senast två veck­or före mötet. 

Vid årsmötet skall minst föl­jande ären­den behandlas:

-      Styrelsens årsberättelse.

-      Revi­sorns berät­telse samt frå­ga om ans­vars­fri­het för styrelsen för det gångna arbetsåret.

-      Val för tiden t.o.m. näs­ta årsmöte av styrelse och övri­ga funktionärer

-      Val av val­näm­nd och sam­mankallande i denna

-      Fast­stäl­lande av årsavgift.

-      Övri­ga frågor

§7

Stadgeän­dring

Beslut om stadgeän­dring skall fat­tas vid två på varan­dra föl­jande ordi­nar­ie eller extra årsmöten med minst tre veck­o­rs mel­lan­rum. För stadgeän­dring erfor­dras minst två tred­jede­lars majoritet av när­varande medlem­mar vid det senare av dessa båda sammanträden.

§8

Förenin­gens upplösande

Förenin­gens upplös­ning och i sam­band därmed stående dis­po­si­tion av dess till­gån­gar kan beslu­tas endast vid två på varan­dra föl­jande årsmöten med bifall av två tred­jede­lar av när­varande medlemmar.

§ 9

Aros­mäs­san, eller liknande

Aros­mäs­san, eller lik­nande, avs­er att sam­man­föra rep­re­sen­tan­ter för indus­tri och övrigt näringsliv, statli­ga och kom­mu­nala myn­digheter och för­valt­ningar samt intresse­or­gan­i­sa­tion­er till diskus­sion kring ett för näringslivet och samhäl­let aktuellt problem.

Aros­mäs­san, eller lik­nande, kan arrangeras med förenin­gen som medar­rangör i en gemen­sam mäs­sa med LO-sek­tio­nen i Västerås, TCO Väst­man­land, Västerås Stad eller andra sam­manslut­ningar varmed överen­skom­melse träffas.

Aros­mäs­san, eller lik­nande, hand­has av en bestyrelse. I den­na bör från förenin­gen ingå dess ord­förande samt ytterli­gare en ledamot i styrelsen. Den per­so­n­en utses av styrelsen.

Det ålig­ger förenin­gens rep­re­sen­tan­ter i led­nin­gen för Aros­mäs­san, eller lik­nande, att ver­ka för att mål­sät­tnin­gen enligt ovan så långt som möjligt uppfylls.