Evenemang

  2022-12-06

  IVA Tekniknyhetspresentationen Erik Dahlquist

  Eric Dahlquist pre­sen­ter­ar IVA årli­ga teknikny­heter på Mälardalens Uni­ver­sitet. Det bjuds även på glögg och lussekat­ter. Öppet för alla medlemmar. Datum: 2022-12-06 Tid: 17:00 — 19:00 Plats: Lokal Gam­ma, Mälardalens Universitet Välkom­na!… Läs mer

  2022-10-31

  Filip Johnsson TFEK: Omställningen av energisystemet — möjligheter och utmaningar

  Fil­ip Johns­son från Chalmers pre­sen­ter­ar Omställ­ning av ener­gisys­temet — Möj­ligheter och utmaningar. Fil­ip Johns­son är pro­fes­sor i Ener­gisys­temteknik på Chalmers. Han kom­mer att tala om åtgärder för att min­s­ka kli­mat­påverkan från ener­gisys­temet. Han kom­mer att behand­la dels tekniska frågeställ­ningar avseende el- och värme­pro­duk­tion och dels hur hela ener­gisys­temet kan stäl­las… Läs mer

  2022-10-13

  Totalförsvarskväll torsdagen den 13 oktober kl 19

  Västerås stad ligger i framkant när det kommer till krisberedskap och totalförsvar.  Erfarenhet av totalförsvar, krisberedskap och att arbetet med skydds- och beredskapsfrågor är spännande och viktiga. Västerås stad vill komma till effekt och förmåga. Läs mer

  2022-10-10

  Presentations by Prof. Umberto Desideri and Ms Mathilda Cederblad

  Varmt välkom­na till pre­sen­ta­tion av Prof. Umber­to Desideri and Ms Mathil­da Cederblad. Prof. Umber­to Desideri from Uni­ver­si­ty of Pisa will present the cur­rent sta­tus of the ener­gy sys­tem in Italy and Swe­den. Par­tic­u­lar focus will be giv­en on the dif­fer­ences in the ener­gy sys­tem between the two coun­tries the and… Läs mer

  2022-09-22

  Framtidens stålproduktion med vätgas- hybritprocessen

  Den 22a Sep­tem­ber håller Mikael Nord­lan­der, Vat­ten­falls pro­jek­tledare för Hybrit­pro­jek­tet ett före­drag om tekniken bakom Hybrit. Titel på före­draget: Framti­dens stål­pro­duk­tion med vät­gas- hybritprocessen Mikaels Nord­lan­der är Direc­tor Indus­try Decar­bon­i­sa­tion på Vat­ten­fall AB, Strate­gic Devel­op­ment, Research & Development Zoom-länk skickas ut på mail. Välkom­na!… Läs mer

  2022-09-17

  VBIK 100 år — Intresseförfrågan till TFEK

  Väster­bergsla­gens Ingeniörsklubb fyller 100 år i år och det kom­mer att upp­märk­sam­mas vid en högtids­dag den 17 sep­tem­ber i Folkets Hus i Ludvika. TFEK har fått en intresse­för­frå­gan, se PDF nedan: 2022-09-17 VBIK — Högtids­dag Intresseförfrågan VBIK ans­varar för det­ta event och någon plats kan inte… Läs mer

  2022-05-03

  Per Kågeson — Kärnkraft trots allt? En analys av Sveriges framtida elförsörjning

  Vi kan med stort intresse se fram emot att lyssna på Per Kåge­son. Per har var­it engager­ad i ener­gi- och kärnkrafts­de­bat­ten ända sedan folkom­röst­nin­gen för fyra decen­nier sedan. Han har skriv­it flera böck­er inom ämnet. Mån­ga av oss i Västerås har ju var­it engager­ade i kärnkraft­sut­byg­gnaden i Sverige och det är ett… Läs mer

  Årsmöte 2022

  2022-03-14

  Årsmöte 2022

  Årsmöte 2022 Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tors­da­gen den 14 mars kl 17:00 på Lamb­da på Mälardalens Uni­ver­sitet.  Möj­lighet att föl­ja med via Zoom finns ock­så. Länk för Zoom skickas ut på mail till medlemmar. Datum: 2022-03-14 Tid: 17:00 — ca 19:30 Plats: Mälardalens uni­ver­sitet rum Lamb­da… Läs mer

  <span class=ABB Process Automation – nutid och framtid">

  2022-02-21

  ABB Process Automation – nutid och framtid

  Elin Löfvendahl, produktchef för avancerade tjänster inom processindustri-divisionen på ABB presenterar nutid och framtid för ABB Process Automation.  Läs mer

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs <span class=VD Tuula Teeri">

  2022-01-24

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri

  Den 24 januari är det dags för årets presentation Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri. Detta året hålls presentationen digitalt. Alla medlemmar får ett mail med Zoom-inbjudan. Vi börjar kl. 18. Tid för diskussion finns både innan och efter presentationen. Läs mer