Evenemang

  2023-09-20

  AI-Lyft (Workshop) — Joakim Flink

  Joakim Flink kom­mer att hål­la en föreläs­ning om hur man använ­der oli­ka typer av AI-verktyg.  Föreberedelser:  Ska­pa ett kon­to på chat­G­PT. https://chat.openai.com Installera BING (Google Play eller App­Store) eller webläsaren MicroSoft Edge.  Installera B^discover mobil-app (Google Play eller AppStore). Läs mer

  2023-06-07

  Presentation och middag

  Välkom­na på pre­sen­ta­tio­nen: Assoc. Pro­fes­sor Ioan­na will present past and ongo­ing research at MDU relat­ed to future ener­gy, prod­uct real­iza­tion and uti­liza­tion of AI meth­ods for indus­tri­al applications Pre­sen­ta­tio­nen star­tar 17:30 och vid 18:30 går vi gemen­samt till Gla­da gåsen för mid­dag som förenin­gen bjud­er på. Vän­li­gen använd anmäl­nings-for­muläret… Läs mer

  2023-05-03

  Hur man bygger kärnkraft- igår, idag och i framtiden

  Per Brun­zell, f.d. mark­nad­schef West­ing­house Glob­alt, Europachef och VD West­ing­house Sverige… Läs mer

  Curt Nicolin – ingenjör, direktör debattör

  2023-04-25

  Curt Nicolin – ingenjör, direktör debattör

    Anders John­son utkom 2021 med en fyl­lig biografi över Curt Nicol­in. Han kom­mer att berät­ta om Nics insatser i Västerås och på andra håll i världen. Läs mer

  2023-04-13

  Agrivoltaic systems have the potentials to avoid conflicts between Sustainable

  Pietro Cam­pana, Uni­ver­sitet­slek­tor vid MDU, Framti­dens Energi Datum: 13 april 2023 Tid: 18:00 Plats: Mälardalens Uni­ver­sitet, PI-salen Zoom-länk delas via epost till medlemmar. Läs mer

  2023-02-21

  Årsmöte onsdag 21:e februari 2023 följt av presentation av presentation med Hans Holmström

  Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tis­dag den 21 feb­ru­ari kl 17:00 på Mälardalens Högskola. Du som medlem är härmed bju­den på årsstäm­man som efter­följs av pre­sen­ta­tion av Hans Holmström. Hans Holm­ström, VD för Siemens Ener­gi, kom­mer att hål­la före­drag i sam­band med årsmötet. Titeln på före­draget… Läs mer

  2023-02-21

  STS Energy Conference på MDU

  Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubbens medlem­mar bjuds nu med att delta i kon­fer­ensen STS Ener­gy Con­fer­ence som hålls på Mälardalens Uni­ver­sitet den 21 februari. Förenin­gen står för kost­naden för sina medlem­mar som väl­jer att delta, det­ta inklud­er­ar även lunch. OBS, gäller endast beta­lande medlem­mar 2023.  Vän­li­gen se föl­jande… Läs mer

  2023-01-18

  Mine Storage — Flexible Grid-Scale Energy Storages that Supports a Zero-Carbon Grid

  Mine Storage är i uppstartsfas med att utnyttja gamla gruvhål för att bygga pumpkraftverk på upp till 30-40 MW. Avsikten är att leverera effekt när nätet behöver snabb effektstöttning. Stefan Borsos och Mikael Larsson kommer att hålla ett föredrag om de tekniska och ekonomiska utmaningar som måste klaras av för att kunna etablera produkten på marknaden. Läs mer

  2022-12-06

  IVA Tekniknyhetspresentationen Erik Dahlquist

  Eric Dahlquist pre­sen­ter­ar IVA årli­ga teknikny­heter på Mälardalens Uni­ver­sitet. Det bjuds även på glögg och lussekat­ter. Öppet för alla medlemmar. Datum: 2022-12-06 Tid: 17:00 — 19:00 Plats: Lokal Gam­ma, Mälardalens Universitet Välkom­na!… Läs mer

  2022-10-31

  Filip Johnsson TFEK: Omställningen av energisystemet — möjligheter och utmaningar

  Fil­ip Johns­son från Chalmers pre­sen­ter­ar Omställ­ning av ener­gisys­temet — Möj­ligheter och utmaningar. Fil­ip Johns­son är pro­fes­sor i Ener­gisys­temteknik på Chalmers. Han kom­mer att tala om åtgärder för att min­s­ka kli­mat­påverkan från ener­gisys­temet. Han kom­mer att behand­la dels tekniska frågeställ­ningar avseende el- och värme­pro­duk­tion och dels hur hela ener­gisys­temet kan stäl­las… Läs mer