Evenemang

  2021-05-24

  FUDIPO – Future direction of process industry optimization.

  Erik Dahlquist och Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis pre­sen­ter­ar resul­tat­en från en nyli­gen avs­lu­tat EU-pro­jekt inom SPIRE-pro­gram­met, som finan­sier­ats till hälften av Hori­zon 2020, till hälften av Europeisk pro­cessin­dus­tri. En plat­tform har utveck­lats med AI-funk­tion­er, diag­nos­tik, mod­ell­baser­ad styrn­ing (MPC), ”soft sen­sors” mm. Imple­menteringar har gjorts med Billerud-Korsnäs fiber­lin­je i Gävle, Mälaren­er­gis kraftvärmev­erk,… Läs mer

  Årsmöte och presentation Jenny Larsson — Hitachi <span class=ABB Power Grids Sverige">

  2021-03-18

  Årsmöte och presentation Jenny Larsson — Hitachi ABB Power Grids Sverige

  Årsmöte Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är tors­da­gen den 18 mars kl 17:00 via Zoom följt av en pre­sen­ta­tion av Jen­ny Lars­son, vd för Hitachi ABB Pow­er Grids i Sverige. Datum: 2021-03-18 Tid: 17:00 — ca 19:30 Plats: Zoom Inbju­dan har skick­ats ut till alla reg­istr­erade medlemmar. Läs mer

  <span class=IVA Webinarium: Future Forum — Räcker elen till?">

  2021-01-19

  IVA Webinarium: Future Forum — Räcker elen till?

  Den 19 jan­u­ari anord­nar IVA till­sam­mans med Hana­hol­men ett webi­na­ri­um som kan ses live på IVAs hem­si­da med titeln Future Forum — Räck­er elen till? På deras hem­si­da kan man läsa: Utgångspunkt i diskus­sion­er­na är de strate­giska val som gjorts hit­tills och vil­ka inno­v­a­ti­va lös­ningar som lig­ger fram­för oss och pekar… Läs mer

  Gårdagens leksak morgondagens arbetsverktyg? Madeleine E. Martinsen

  2021-01-18

  Gårdagens leksak morgondagens arbetsverktyg? Madeleine E. Martinsen

  Madeleine Mar­tin­sen håller en dig­i­tal pre­sen­ta­tion över Zoom om drönare. Zoom länk skickas ut till alla medlem­mar, om du inte mot­tag­it länk så skic­ka mail till ordforande@tekniskaforeningen.u.se så får du en länk. När drönare intro­duc­er­ades för några år sedan var det knap­past någon som såg möj­ligheten med den i gru­vin­dus­trin eller… Läs mer

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs <span class=VD Tuula Teeri">

  2020-12-14

  Digital presentation: Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri

  Den 14 december är det dags för årets presentation Tekniska Nyheter av IVAs VD Tuula Teeri. Detta året hålls presentationen digitalt. Alla medlemmar får ett mail med Zoom-inbjudan. Vi börjar kl. 18 och du är mer än välkommen att sitta hemma med lite glögg och pepparkakor. Tid för diskussion finns både innan och efter presentationen. Läs mer

  <span class=HUB2020">

  2020-11-05

  HUB2020

  Den 5 november är det dags för årets HUB-konferens. Detta år hålls eventet digitalt och är helt gratis för alla som vill deltaga. Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben är även i år en sponsor till eventet och hoppas att många av våra medlemmar är med på eventet även i år.  Läs mer och anmäl dig på HUB2020s officiella hemsida Läs mer

  2020-05-28

  ABB Robotics — Market and Trends

  Välkom­na på en Zoom-pre­sen­ta­tion om ABB Robot­ics — Mar­ket and Trends, pre­sen­ter­ad av Susanne Tim­sjö, Mar­ket­ing and Sales Man­ag­er, ABB Robot­ics and Dis­crete Automation. På grund av rådande läge kom­mer pre­sen­ta­tio­nen att hål­las via Zoom istäl­let. Följ länken nedan för att anslu­ta till presentationen. Top­ic: TFEK Föreläs­ning… Läs mer

  2020-02-26

  Årsmöte onsdag 26:e februari 2020 i hörsal Gamma på Mälardalens Högskola

  Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 26 feb­ru­ari kl 17:00 på Mälardalens Högsko­la. Vi bör­jar med att äta mid­dag i Gla­da Gåsen (restau­rang på MDH). Själ­va årsmötet är kl 18:00 i hör­sal Gam­ma, följt av att vi ser IVAs inspelade årsberättelse. Mat­en blir en buf­fé… Läs mer

  2020-02-06

  Lecture by Prof. Manuel A. Rendón M. about model and software application for simulation of electro-mechanical and thermodynamic transients and a test bed for aircraft hybrid-electric propulsion

  Lec­ture by Prof. Manuel A. Rendón M. The lec­ture will briefly present two research projects devel­oped in Brazil by the Fed­er­al Uni­ver­si­ty of Juiz de Fora (UFJF) Engi­neer­ing Faculty. The first one financed by Petro­bras devel­oped a mod­el and soft­ware appli­ca­tion for sim­u­la­tion of elec­tro-mechan­i­cal and ther­mo­dy­nam­ic tran­sients, for… Läs mer

  2019-12-12

  Harry Frank berättar om tillgången av elenergi i Sverige, i stället för för IVAs vD Tuula Teeris berättelse om teknisk utveckling 2019

  Upp­da­ter­ing: Här finns pre­sen­ta­tio­nen som Har­ry Frank höll den 12 december. Tyvärr så har Tuu­la Teeri fått förhin­der att kom­ma till oss den 12 decem­ber. Vi planer­ar för att hit­ta ett lämpligt datum i bör­jan av näs­ta år. Naturligtvis håller vi ändå fast vid att ha en fin årsavs­lut­ning med glögg,… Läs mer