Evenemang

  <span class=HUB2020">

  2020-11-05

  HUB2020

  Den 5 november är det dags för årets HUB-konferens. Detta år hålls eventet digitalt och är helt gratis för alla som vill deltaga. Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben är även i år en sponsor till eventet och hoppas att många av våra medlemmar är med på eventet även i år.  Läs mer och anmäl dig på HUB2020s officiella hemsida Läs mer

  2020-05-28

  ABB Robotics — Market and Trends

  Välkom­na på en Zoom-pre­sen­ta­tion om ABB Robot­ics — Mar­ket and Trends, pre­sen­ter­ad av Susanne Tim­sjö, Mar­ket­ing and Sales Man­ag­er, ABB Robot­ics and Dis­crete Automa­tion. På grund av rådande läge kom­mer pre­sen­ta­tio­nen att hål­las via Zoom istäl­let. Följ länken nedan för att anslu­ta till pre­sen­ta­tio­nen. Top­ic: TFEK Föreläs­ning… Läs mer

  2020-02-26

  Årsmöte onsdag 26:e februari 2020 i hörsal Gamma på Mälardalens Högskola

  Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 26 feb­ru­ari kl 17:00 på Mälardalens Högsko­la. Vi bör­jar med att äta mid­dag i Gla­da Gåsen (restau­rang på MDH). Själ­va årsmötet är kl 18:00 i hör­sal Gam­ma, följt av att vi ser IVAs inspelade års­berät­telse. Mat­en blir en buf­fé… Läs mer

  2020-02-06

  Lecture by Prof. Manuel A. Rendón M. about model and software application for simulation of electro-mechanical and thermodynamic transients and a test bed for aircraft hybrid-electric propulsion

  Lec­ture by Prof. Manuel A. Rendón M. The lec­ture will briefly present two research projects devel­oped in Brazil by the Fed­er­al Uni­ver­si­ty of Juiz de Fora (UFJF) Engi­neer­ing Fac­ul­ty. The first one financed by Petro­bras devel­oped a mod­el and soft­ware appli­ca­tion for sim­u­la­tion of elec­tro-mechan­i­cal and ther­mo­dy­nam­ic tran­sients, for… Läs mer

  2019-12-12

  Harry Frank berättar om tillgången av elenergi i Sverige, i stället för för IVAs vD Tuula Teeris berättelse om teknisk utveckling 2019

  Upp­da­ter­ing: Här finns pre­sen­ta­tio­nen som Har­ry Frank höll den 12 decem­ber. Tyvärr så har Tuu­la Teeri fått förhin­der att kom­ma till oss den 12 decem­ber. Vi planer­ar för att hit­ta ett lämpligt datum i bör­jan av näs­ta år. Naturligtvis håller vi ändå fast vid att ha en fin årsavs­lut­ning med… Läs mer

  2019-11-20

  Fluid mechanics and heat transfer research at MDH

  A com­bi­na­tion of short­er lec­tures by a num­ber of MDH researchers focused on the inno­v­a­tive research of flu­id mechan­ics and heat trans­fer. Appli­ca­tions include elec­tri­cal and mechan­i­cal equip­ment design, process indus­try otimiza­tion, as well as the trans­port and pow­er gen­er­a­tion sec­tors. Agen­da 17.15–17.30 Prof Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis and Prof Rebei… Läs mer

  2019-11-06

  HUB2019 — Beyond Sustainability

  Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är med och spon­srar HUBen ock­så i år. Du kan läsa mer om pro­gram­met på HUBens hem­si­da http://hub2019.se/. Vi har kom­mit överens med arrangören att medlem­mar i TFEK får delta i ”hela pro­gram­met”, dvs inkl mid­dag för det starkt rabat­ter­ade priset 1 500:-,… Läs mer

  2019-09-19

  Presentation om Deep Learning av Staffan Truve, Recorded Future

  Staffan Truve gäs­tar Tekniska Förenin­gen med Elek­triska klubben i sep­tem­ber. Han är teknikchef på Record­ed Future och spe­cial­ist på att hit­ta nya typer av hot på inter­net. Han var bland annat med och spårade det kine­siska angrep­pen på Vis­ma som det skrevs om på… Läs mer

  Våravslutning med föredrag om energismarta hus

  2019-05-15

  Våravslutning med föredrag om energismarta hus

  Våravs­lut­nin­gen för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är ons­da­gen den 15 maj, kl 17:30, och vi ska vara i Kop­par­lun­den. Vi bör­jar i hör­salen med ett före­drag av Hans Eek, där han berät­tar runt de nya energi­husen, som ETC byg­ger vid Kaj­plats i Västerås.Efter före­draget går vi över till… Läs mer

  2019-04-24

  Process control and tribology for energy effiency and status in aerospace propulsion research in Europe

  Pro­fes­sor Philip DeVaal berät­tar om “Process con­trol and tri­bol­o­gy for ener­gy effien­cy” och PhD Rain­er Schnell om “Sta­tus in aero­space propul­sion research in Europe”… Läs mer