Evenemang

  2024-05-08

  Middag på Glada Gåsen och föredrag av Urban Wikman ”Mining on the moon, it’s happening.”

  Ons­da­gen den 8 maj får TFEK medlem­mar först möj­lighet att nju­ta av en lättare bit mat vid kl. 17 på Gla­da Gåsen, för att därefter ges möj­lighet att lyssna till Urban Wik­man som kom­mer tala på tem­at ” Min­ing on the moon, it’s happening.” Vik­ten av att kun­na bry­ta… Läs mer

  2024-03-14

  Totalförsvarskväll i Västerås

  ”Sky­ddsrum och trygghetspunkter” En kom­mu­nal angelägenhet. Johan Ahlström, Västerås stad ”Utökad värn­plik­t­sut­tagn­ing idag” Johan Cler­born, regementsförvaltare, Ledningsregementet Värn­plik­ten genom åren — Försvars­mak­ten (forsvarsmakten.se) I sam­band med pausen bjuds Du på kaffe. V Ä L K O M M EN!… Läs mer

  2024-03-14

  Årsmöte torsdag den 14:e mars 2024 med middag på Glada Gåsen

  Årsmötet för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är torda­gen den 14 mars kl 17:00 på Gla­da gåsen och Mälardalens Universitet. Du som är medlem är härmed bju­den på årsstämman. Vi bör­jar med mid­dag på Gla­da Gåsen kl 17.00 och fort­sät­ter direkt efter med årsstäm­man som följs av före­drag från Hitachi elever… Läs mer

  2024-03-13

  INBJUDAN TILL ETT SPÄNNANDE ASTRONOMISKT FÖREDRAG

  JAMES-WEBB TELESKOPET: UPPTÄCKTER FRÅN UNIVERSUMS BARNDOM AV DOCENT ERIK ZACKRISSON      UPPSALA UNIVERSITET SWEDISH COLLEGIUM FOR        ADVANCED STUDY   Bak­grund:… Läs mer

  2023-11-23

  Prof. Mauro Venturini — Presentation to TFEK of research at UniFe

  Prof. Mau­ro Ven­turi­ni and his research group of the Uni­ver­si­ty of Fer­rara (Fer­rara, Italy) has been work­ing since the ear­ly ’90s in the field of ener­gy sys­tem opti­miza­tion and gas tur­bine diag­nos­tics (assess­ment of cur­rent health state).  In the last decade, ener­gy sys­tem diag­nos­tics has been com­ple­ment­ed with sys­tem prog­nos­tics (esti­ma­tion of future health state). To… Läs mer

  2023-11-22

  Seminarium om sol,vind och elprismodeller i framtiden

  Tekniska förenin­gen med elek­triska klubben och Väst­man­land-Upp­lands energifören­ingl arranger­ar ett sem­i­nar­i­um runt vind-sol och hur varierande pro­duk­tion kan tänkas påver­ka hur nya elpris­mod­eller kom­mer att se ut. Quentin Daniel, Ph.D., Tech­ni­cal Direc­tor H2 Project på Svea Off­shore Wind i Gävle, Talar om vind och… Läs mer

  2023-09-20

  AI-Lyft (Workshop) — Joakim Flink

  Joakim Flink kom­mer att hål­la en föreläs­ning om hur man använ­der oli­ka typer av AI-verktyg.  Föreberedelser:  Ska­pa ett kon­to på chat­G­PT. https://chat.openai.com Installera BING (Google Play eller App­Store) eller webläsaren MicroSoft Edge.  Installera B^discover mobil-app (Google Play eller AppStore). Läs mer

  2023-06-07

  Presentation och middag

  Välkom­na på pre­sen­ta­tio­nen: Assoc. Pro­fes­sor Ioan­na will present past and ongo­ing research at MDU relat­ed to future ener­gy, prod­uct real­iza­tion and uti­liza­tion of AI meth­ods for indus­tri­al applications Pre­sen­ta­tio­nen star­tar 17:30 och vid 18:30 går vi gemen­samt till Gla­da gåsen för mid­dag som förenin­gen bjud­er på. Vän­li­gen använd anmäl­nings-for­muläret… Läs mer

  2023-05-03

  Hur man bygger kärnkraft- igår, idag och i framtiden

  Per Brun­zell, f.d. mark­nad­schef West­ing­house Glob­alt, Europachef och VD West­ing­house Sverige… Läs mer

  Curt Nicolin – ingenjör, direktör debattör

  2023-04-25

  Curt Nicolin – ingenjör, direktör debattör

    Anders John­son utkom 2021 med en fyl­lig biografi över Curt Nicol­in. Han kom­mer att berät­ta om Nics insatser i Västerås och på andra håll i världen. Läs mer