Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Kontakt

Har Du frå­gor eller syn­punk­ter: Kon­tak­ta Tekniska Förenin­gens ord­förande ordforande@tekniskaforeningen.u.se, eller någon annan av kontaktpersonerna.

Vi strä­var efter att ha en aktiv kon­takt med alla medlem­mar. Du är alltid välkom­men att kon­tak­ta oss för tips eller med frå­gor — förenin­gens hjär­ta är dess medlemmar!