Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

GDPR

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben 

Pol­i­cy för hanter­ing av personuppgifter

Förenin­gen.

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben (TFEK) är en kul­turell ideell allmän­nyt­tig fören­ing, som verkar för att främ­ja intres­set för teknik. Förenin­gen bil­dades 1898 (Tekniska Förenin­gen) och 1906 (Elek­triska Klubben. Föreningar­na gick till­sam­mans 2002 och har nu cir­ka 300 medlem­mar. Förenin­gen har organ­i­sa­tion­snum­mer 878000–2435

Medlem­sreg­is­ter.

TFEK har ett medlem­sreg­is­ter med per­son­uppgifter för att veta vil­ka som är medlem­mar, och för att till dessa medlem­mar kun­na skic­ka ut infor­ma­tion via van­lig post eller via mail. Medlem­sreg­istret innehåller uppgifter om namn, postadress, mailadress, tele­fon­num­mer, födelse­da­tum och arbetsgivare.

Ingen reg­istrering av andra uppgifter finns i vårt medlem­sreg­is­ter. Inte heller någon infor­ma­tion­sin­sam­ling från andra reg­is­ter, eller infor­ma­tion­sut­byte med andra register..

Använd­ning av uppgifter i medlemsregistret.

Uppgifter i reg­istret används för uts­kick av infor­ma­tion till medlemmarna.

Inbe­tal­ningsko­rt för medlem­savgift skickas ut var­je år. Uts­kick­et innehåller ock­så de uppgifter om adress etc som finns i medlem­sreg­istret, för kon­troll av rik­tigheten och sam­tidigt infor­ma­tion till medlem­men om uppgifter i registret.

Insam­ling av per­son­uppgifter (käl­la)

När per­so­n­en anmäler sig som medlem, så fyller per­so­n­en själv i aktuel­la uppgifter om namn, postadress, mailadress, tele­fon­num­mer, födelsedatum.och arbetsgivare. 

Det är medlem­men själv som står för uppgifter­na som förs in i medlem­sreg­istret, och medlem­men har gjorts upp­märk­sam på det­ta, och god­känt (sam­ty­ck­er till) att de förs in i medlem­sreg­istret, och används för uts­kick av infor­ma­tion etc.

Till­gång till uppgifter i medlemsregistret.

Till­gång till uppgifter i reg­istret får respek­tive medlem genom uts­kick­et av inbe­tal­ningsavin för medlem­savgiften och genom att frå­ga ans­varig reg­is­tra­tor för medlem­sreg­istret (registrator@tekniskaforeningen.u.se)

Ändringar i medlemsregistret.

Var­je medlem får själv begära upp­da­ter­ing av sina uppgifter om adress etc, genom att med­dela reg­is­ter­ans­varig (registrator@tekniskaforeningen.u.se).

När en medlem avlid­er, eller säger upp sitt medlem­skap, så tas uppgifter­na om den medlem­men bort från vårt medlemsregister.

Den per­son som är reg­istr­erad som registrator@tekniskaforeningen.u.se är ans­varig för att uppgifter förs in i reg­istret, och likaså tas bort ur registret.

För­var­ing av medlemsregistret.

Reg­istret finns dels i en dator hos registrator@tekniskaforeningen.u.se, dels på en serv­er hos Loopia.

Anmälan av personuppgiftsincidenter.

Om vi upp­täck­er datain­trång, eller på annat sätt för­lorat kon­trollen över de per­son­uppgifter vi han­dläg­ger, så är det registrator@tekniskaforeningen.u.se som har uppgiften att snarast anmäla inci­den­ten till datainspektionen.

Cookie-filer

Om du har ett kon­to och log­gar in på den­na webb­plats kom­mer vi att ska­pa en tillfäl­lig cook­ie-fil för att kon­trollera om din web­bläsare accepter­ar cook­ie-fil­er. Den­na cook­ie-fil innehåller ingen per­son­ligt iden­ti­fier­bar infor­ma­tion och försvin­ner när du stänger din webbläsare. 

Cook­ieTypVarak­tighetBeskrivn­ing
PHPSESSIDSes­sionSes­sionCook­ie gen­er­at­ed by appli­ca­tions based on the PHP lan­guage. This is a gen­er­al pur­pose iden­ti­fi­er used to main­tain user ses­sion vari­ables. It is nor­mal­ly a ran­dom gen­er­at­ed num­ber, how it is used can be spe­cif­ic to the site, but a good exam­ple is main­tain­ing a logged-in sta­tus for a user between pages. The main pur­pose of this cook­ie is: Strict­ly Necessary https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID
wf_loginalerted_Ihål­lande1 tim­merWhat it does: This cook­ie is used to noti­fy the Word­fence admin when an admin­is­tra­tor logs in from a new device or location. Who gets this cook­ie: This is only set for administrators. How this cook­ie helps: This cook­ie helps site own­ers know whether there has been an admin login from a new device or location. https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
wfwaf-auth­cook­ie-Ihål­lande1 dagWhat it does: This cook­ie is used by the Word­fence fire­wall to per­form a capa­bil­i­ty check of the cur­rent user before Word­Press has been loaded. Who gets this cook­ie: This is only set for users that are able to log into WordPress. How this cook­ie helps: This cook­ie allows the Word­fence fire­wall to detect logged in users and allow them increased access. It also allows Word­fence to detect non-logged in users and restrict their access to secure areas. The cook­ie also lets the fire­wall know what lev­el of access a vis­i­tor has to help the fire­wall make smart deci­sions about who to allow and who to block. https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
wordpress_logged_in_Ihål­lande2 veck­orAfter login, word­press sets the wordpress_logged_in_[hash] cook­ie, which indi­cates when you’re logged in, and who you are, for most inter­face use. https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
wp-set­tings-time-Ihål­lande1 årWord­Press also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cook­ies. The num­ber on the end is your indi­vid­ual user ID from the users data­base table. This is used to cus­tomize your view of admin inter­face, and pos­si­bly also the main site interface. https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies