Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Stipendium från Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubbens  stipendi­er till J Sigfrid Edströms minne 

Syftet med förenin­gen, sedan den star­tades i slutet av 1800 – talet, har var­it att vär­na om teknikintresset.

Stipendier­na delas företrädesvis ut till per­son­er verk­sam­ma i Västerås med omne­jd. Stipendi­er kan sökas av stu­den­ter, lärare, forskarstuderande eller forskare. Dessu­tom kan lärare som har utmärkt sig som teknikin­spi­ratör­er nomin­eras till stipendi­er. Nor­malt stipendiebe­lopp: 5 000:- för resor och 10 000:- för studi­er. För en grupp kan andra belopp förekom­ma. Nor­malt sker utdel­ning av stipendi­er under vår respek­tive höst. Ansökan kan skickas in när som helst och beslut kom­mer van­ligtvis inom 3 månader.

Stipendier­na kan använ­das till:

  • Resekost­nad­er / kur­savgifter för enskil­da kurs­er / utbild­ningar i teknik – ekono­mi – språk / min­dre forskn­ings­bidrag eller för speci­fi­ka aktiviteter och projekt.

Ansökan om stipendi­um eller nominer­ing av en lärare som utmärkt sig, sän­des till förenin­gens styrelse via for­mulär nedan.

Ansökan om stipendi­um skall innehålla:

  • Ändamål med stipendiet
  • Ekonomisk upp­ställ­ning över vän­tade kost­nad­er – inkl. egen insats.
  • När stipendi­et ska använ­das (tidspe­ri­od)
  • Ev. ref­er­enser

Stipen­di­at­en ska framträ­da inför förenin­gen och redogöra för vun­na erfaren­heter från stipendieup­p­draget. Uppar­be­tade kost­nad­er skall kun­na styrkas och redovisas av den sökande.