Lärarstipendium 2019 till Jan Sandberg

  2020-02-07

  Lärarstipendium 2019 till Jan Sandberg

  Vid HUB-sem­i­na­r­i­et 2019 delade Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis och Erik Dahlquist, Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben, ut 2019 års lärarstipendi­um till Jan Sandberg. Grat­tis Jan för ett utmärkt lärar­jobb i att förmed­la kun­skap och inspir­era elever. Läs mer

  2020-02-07

  Medlemsavgift/årsavgift

  Ett inbe­tal­ningsko­rt för årsavgiften skickas ut till alla reg­istr­erade medlem­mar efter årsmötet, som beslu­tar om årsavgiften. Uts­kick­et sker där­för i månadsskiftet februari/mars var­je år. Om du inte är medlem, men vill bli, så anmäler du dig under “Bli medlem”, och läm­nar då sam­tidigt dina uppgifter om adress mm. Du ska ock­så själv beta­la din… Läs mer