Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Middag på Glada Gåsen och föredrag av Urban Wikman ”Mining on the moon, it’s happening.”

8 Maj, 17:00 – 20:00

Gla­da Gåsen och Mälardalens Uni­ver­sitet, sal Pi R‑huset

Ons­da­gen den 8 maj får TFEK medlem­mar först möj­lighet att nju­ta av en lättare bit mat vid kl. 17 på Gla­da Gåsen, för att därefter ges möj­lighet att lyssna till Urban Wik­man som kom­mer tala på tem­at ” Min­ing on the moon, it’s happening.”

Vik­ten av att kun­na bry­ta min­eraler och met­aller kän­ner de fles­ta till men vad gör vi när det som finns på jor­den inte räck­er till? NASA har ini­tier­at arbetet med fokus på att i framti­den star­ta gru­vbry­t­ning på månen. Arbetet är i sin lin­da och myck­et måste kom­ma på plats innan det kan bli verk­lighet. Mer om det­ta arbete kom­mer Urban att pra­ta om.

Anmälan och Info