Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Inbjudan till ett spännande astronomiskt föredrag

JAMES-WEBB TELESKOPET:

UPPTÄCKTER FRÅN UNIVERSUMS BARNDOM

AV DOCENT ERIK ZACKRISSON

     UPPSALA UNIVERSITET

SWEDISH COLLEGIUM FOR

       ADVANCED STUDY

13 Mars, 18:00 – 20:00

Mälardalens Högsko­la, sal Beta bibliotekshuset

Bak­grund: James Webb-teleskopet gör sådana upp­täck­ter att hela vår världs­bild påverkas!
Våra kos­mol­o­giska teori­er omprö­vas och astronomiläroböck­er kanske måste skri­vas om på vis­sa ställen.

Erik Zack­ris­son har hål­lit det­ta pop­ulärveten­skapli­ga före­drag vid Öre­bro Uni­ver­sitet i samverkan med Öre­bro amatöras­tronomer och det blev myck­et upp­skat­tat.
Vi är myck­et gla­da att Erik nu har erb­ju­dit sig att kom­ma till oss.

Inbju­dan gäller den  astronomi­in­tresser­ade allmän­heten och särskilt lärare, elever och stu­den­ter såväl som andra föreningar.

Före­draget äger rum vid Mälardalens Uni­ver­sitet i Betasalen i bib­liotek­shuset vid Vasagatan ons­da­gen den 13 mars klock­an 18.00. Ingen föranmälan.

Arrangör­er är förenin­gen ABB Free Inno­va­tors (AFI) i samverkan med Mälardalens Uni­ver­sitet.

Enligt upp­drag

Hans Thor­gren