Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Totalförsvarskväll i Västerås — Elförsörjningen

14 okto­ber, 19:00 – 20:30

Lyk­t­tän­daren

Ladda ner presentationen här: Styrel V-ås 2021-10-14 ver.4

Elförsörjningen

Elbrist hotar?
Styrel lösningen?

 

Delt­a­gare
Royne Malm­ström, Energimyndigheten
Svante Nygren, Sven­s­ka Kraftnät

För att elsys­temet ska fungera måste det hela tiden vara bal­ans mel­lan pro­duk­tion och för­brukn­ing av el. Frekvensen i elsys­temet är ett mått på det och ska vara 50 Hz. Elhan­deln i Nor­den och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elom­rå­den med lägre pris till elom­rå­den med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.
https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

VÄLKOMMEN!

Fika i pausen.

 

ROSIS, reservofficerssällskapet i Svealand: Totalförsvarsinformation

Civil­försvars­för­bun­det, Europak­lubben, Friv­il­li­ga Radioorganisationen,
Hemvärnsvet­er­an­er­na Väst­man­land, Led­ningsrege­mentet, Länsstyrelsen, Mälardalens
Bilkår, ROAK, Ryt­terne Sol­dat­fören­ing, Västerås stad, Väs­tra Aros Lottakår.

Jan Burell, jan.burell@mbox.lidnet.se tel 070–5694568