Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

FUDIPO – Future direction of process industry optimization.

24 maj, 18:00 – 19:30

Erik Dahlquist och Kon­stan­ti­nos Kypri­an­i­dis pre­sen­ter­ar resul­tat­en från en nyli­gen avs­lu­tat EU-pro­jekt inom SPIRE-pro­gram­met, som finan­sier­ats till hälften av Hori­zon 2020, till hälften av Europeisk pro­cessin­dus­tri. En plat­tform har utveck­lats med AI-funk­tion­er, diag­nos­tik, mod­ell­baser­ad styrn­ing (MPC), ”soft sen­sors” mm. Imple­menteringar har gjorts med Billerud-Korsnäs fiber­lin­je i Gävle, Mälaren­er­gis kraftvärmev­erk, Mälaren­er­gis avlopp­sren­ingsverk, MTTs småskali­ga mikro­gas­turbinan­läg­gningar i cen­traleu­ropa och oljer­af­fi­naderier i Turkiet.

Pro­jek­tet och resul­tat­en pre­sen­teras kl 18 den 24e på Zoom. Länk skickas till alla medlem­mar via mail.