Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Bertil Hök — Framtidens ödesfrågor ur ett teknikperspektiv

08 novem­ber, 18:00 – 19:30

För oss ingen­jör­er fall­er det sig naturligt att fäs­ta vår tillit till matem­a­tisk, infor­ma­tion­ste­o­retisk och naturveten­skaplig kun­skap när vi exploat­er­ar natur­fenomen. Men vad hän­der när frågeställ­ningar­na ham­nar nära gränsen för vårt vetande? Och när svåra frå­gor ställs på sin spets, vad kan vi med vårt yrkeskun­nande tillföra?

Som en för­bere­delse för bredare diskus­sion­er inleds kvällen med en pre­sen­ta­tion som bland annat tar upp frå­gor­na om kli­matet, ekol­o­gisk obal­ans och arti­fi­ciell intel­li­gens och betrak­tar dem ur ett allmän­män­skligt – men ock­så teknikveten­skapligt – perspektiv.

Kom och lyssna på Bertil Hök pra­ta om framti­dens ödes­frå­gor ur ett teknikperspektiv

Plats: Pi, R‑Huset, MDH, Västerås
Datum: 8 novem­ber 2021
Tid: 18:00 — 19:30

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.