Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Seminarium om sol,vind och elprismodeller i framtiden

22 novem­ber, 18:00 – 20:00

Pi, R‑huset, Mälardalens Universitet

Tekniska förenin­gen med elek­triska klubben och Väst­man­land-Upp­lands energifören­ingl arranger­ar ett sem­i­nar­i­um runt vind-sol och hur varierande pro­duk­tion kan tänkas påver­ka hur nya elpris­mod­eller kom­mer att se ut.

Quentin Daniel, Ph.D., Tech­ni­cal Direc­tor H2 Project på Svea Off­shore Wind i Gävle, Talar om vind och vät­gas. Vät­gasen kan lagras och använ­das vid behov. 

Björn Lund­kvist, Krafthandelschef på Mälaren­er­gi, kom­mer att tala om hur ener­gisys­temet och elpris­mod­eller kan förvän­tas påverkas då vi får in myck­et sol och vind i energisystemet.

Sven Ruin och Mohammed Guez­gouz från MDU talar om framti­den för PV-teknik, inkluderande Agrovoltaics.

Var och en talar ca 20 minuter.

Efter det­ta tar vi en diskus­sion med före­dragshål­lar­na och pub­liken på max en timme. Gun­nar Öberg, ordf VUEF, och Erik Dahlquist, v ordf TFEK, är moderatorer.

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.