Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

IVA Webinarium: Future Forum — Räcker elen till?

19 jan­u­ari, 14:00 – 15:00

Den 19 jan­u­ari anord­nar IVA till­sam­mans med Hana­hol­men ett webi­na­ri­um som kan ses live på IVAs hem­si­da med titeln Future Forum — Räck­er elen till?

På deras hem­si­da kan man läsa:

Utgångspunkt i diskus­sion­er­na är de strate­giska val som gjorts hit­tills och vil­ka inno­v­a­ti­va lös­ningar som lig­ger fram­för oss och pekar in i framti­dens elmark­nad. Under sem­i­na­r­i­et målar talar­na upp en bild av utveck­lin­gen i de båda län­der­na, men ock­så nya idéer om hur samar­bete kan utmyn­na i lös­ningar på de utmaningar som elförsör­jnin­gen ställer såväl Sverige som Fin­land inför.

Deltar gör bland annat Sebas­t­ian de Toro, statssekreter­are Infra­struk­tur­de­parte­mentet, Juk­ka Ruusunen, Fin­grid, Kim­mo Tiilikainen, statssekreter­are, Min­istry of Eco­nom­ic Affairs and Employ­ment, Ando Lep­pi­man, Sec­re­tary Gen­er­al, Eston­ian Min­istry of Eco­nom­ic Affairs and Com­mu­ni­ca­tions, Simon-Erik Ollus, For­tum, Lot­ta Medelius-Bred­he, Sven­s­ka kraft­nät, Johan­na San­dahl, Natursky­dds­förenin­gen, Taavi Veskimä­gi, Eler­ing AS, Gun­vor Kro­n­man, Hana­hol­men och Tuu­la Teeri, IVA.

För att anmäla er och se even­tet så följ länken till IVAs hem­si­da för eventet

https://www.iva.se/event/future-forum/