Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Gårdagens leksak morgondagens arbetsverktyg? Madeleine E. Martinsen

18 jan­u­ari, 18:00 – 19:30

Madeleine Mar­tin­sen håller en dig­i­tal pre­sen­ta­tion över Zoom om drönare. Zoom länk skickas ut till alla medlem­mar, om du inte mot­tag­it länk så skic­ka mail till ordforande@tekniskaforeningen.u.se så får du en länk.

När drönare intro­duc­er­ades för några år sedan var det knap­past någon som såg möj­ligheten med den i gru­vin­dus­trin eller i någon annan bran­sch utan blev mest en lek­sak. Forsknin­gens förstudi­er har visat på att områ­den, som tidi­gare var omöjli­ga för en per­son att inspek­tera tar sig drönaren fram obe­hin­drat och har därmed bliv­it ett värde­fullt verk­tyg för att säk­er­stäl­la hög pro­duk­tivitet och därmed bidra till att Sveriges BNP kan bibehål­las. Den insam­lade data med hjälp av drönare kom­bin­er­at med bildigenkän­ning samt arti­fi­ciell intel­li­gent app­lika­tion som föres­lår under­håll­sak­tiviteter är tesen att pro­duk­tiviteten skulle kun­na höjas ytterligare.