Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Årsmöte och föredrag om Northvolt av Emma Nehrenheim

20 feb­ru­ari, 17:30 – 20:00

Årsmöte för Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben på Mälardalens Högsko­la i EST:s lunchrum (se anvis­ning nedan), följt av att vi äter i sam­ma lunchrum.

Priset är 100:- för medlem­mar, och 200:- för icke medlem­mar. Betal­nin­gen sker kon­tant till förenin­gen vid bör­jan av målti­den. (Förenin­gen har inte Swish).

Efter mat­en, kl 18:40, berät­tar Emma Nehren­heim, Chief Envi­ron­ment Offi­cer hos North­volt, aktuellt om pro­jek­tet och om miljöaspek­ter på bat­ter­i­t­il­lverknin­gen och hanterin­gen av bat­terier. Äger rum i sal Beta.

Ange i din anmälan om du tänker delta i mid­da­gen. Om anmäl­nings­funk­tio­nen krånglar, kan du anmäla dig via mail till vår sekreter­are, Liz Hoff­man, lizhoffmanse@yahoo.se.

Datum: 2019-02-20

Tid: 17:30 — 20:00 (Emma Nehren­heims före­drag om North­volt och bat­terier bör­jar kl 18:40)

Plats: Mälardalens Högsko­la. Årsmöte och mat i EST:s lunchrum. Ingång R1 (huvud­ingång till “gam­la” byg­gnaden), gå sedan rakt fram och följ skylt­ning till EST:s lunchrum. Före­draget, 18:40, är i sal Beta.

 

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.