Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Medlemsavgift/årsavgift

En upp­man­ing att beta­la medlem­savgiften för 2021, har skick­ats ut till alla reg­istr­erade medlem­mar i slutet av mars. Strax efter det att årsmötet, beslu­tade om årsavgiften. 

Om du inte är medlem, men vill bli, så anmäler du dig under “Bli medlem”, och läm­nar då sam­tidigt dina uppgifter om adress mm. Du ska ock­så själv beta­la din medlem­savgift enl, anvis­ningar­na. Medlem­savgiften är för när­varande (2021), 150:-.

Du är myck­et välkommen..