Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

STS Energy Conference på MDU

21 feb­ru­ari, 08:30 – 17:00

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubbens medlem­mar bjuds nu med att delta i kon­fer­ensen STS Ener­gy Con­fer­ence som hålls på Mälardalens Uni­ver­sitet den 21 februari.

Förenin­gen står för kost­naden för sina medlem­mar som väl­jer att delta, det­ta inklud­er­ar även lunch. OBS, gäller endast beta­lande medlem­mar 2023. 

Vän­li­gen se föl­jande broschyr för mer information

Datum: 21 feb­ru­ari 2023
Tid: 08:30 — 17:00
Plats: Mälardalens Uni­ver­sitet, Omega-salen
Pris: Gratis för medlem­mar i TFEK (ordi­nar­ie pris 300 kr + 150 kr för lunch)
Anmälan görs till: stefan@sirgruppen.se (mobile 0734–369450) och ska innehål­la namn, yrke/roll, kon­tak­tuppgifter samt att du är medlem i TFEK.
Sista dagen för anmälan är 2 feb­ru­ari men senare anmäl­ningar kan god­tas i mån av plats.

Notera att medlem­mar i TFEK inte behöver beta­la enligt instruk­tion­er­na i broschyren utan anger att de är medlem­mar i TFEK som del av anmälan. TFEK kom­mer att beta­la i efter­hand för de som är medlem­mar. Om du inte är medlem men angett det kom­mer TFEK att fak­tur­era dig i efter­hand för den ordi­nar­ie avgiften.

STS-Ener­gy-conf-Feb-20231″]