Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Mine Storage — Flexible Grid-Scale Energy Storages that Supports a Zero-Carbon Grid

18 jan­u­ari, 18:00 – 19:30

Pi, R‑huset, Mälardalens Universitet

Mine Stor­age är i upp­starts­fas med att utnyt­t­ja gam­la gru­vhål för att byg­ga pump­kraftverk på upp till 30–40 MW. Avsik­ten är att lev­er­era effekt när nätet behöver snabb effek­t­stöt­tning. Ste­fan Bor­sos och Mikael Lars­son kom­mer att hål­la ett före­drag om de tekniska och ekonomiska utmaningar som måste klaras av för att kun­na etablera pro­duk­ten på marknaden.

Datum: 18 januari
Tid: 18:00
Plats: Pi, R‑huset, Mälardalens Universitet

Det går även att delta via Zoom, länk skickas till medlem­mar via mail.

Mer infor­ma­tion:
https://www.minestorage.com/

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.