Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Harry Frank berättar om tillgången av elenergi i Sverige, i stället för för IVAs vD Tuula Teeris berättelse om teknisk utveckling 2019

12 decem­ber, 17:00 – 19:00

Mälardalens Högsko­la, sal Lambda

Upp­da­ter­ing: Här finns pre­sen­ta­tio­nen som Har­ry Frank höll den 12 december.

Tyvärr så har Tuu­la Teeri fått förhin­der att kom­ma till oss den 12 decem­ber. Vi planer­ar för att hit­ta ett lämpligt datum i bör­jan av näs­ta år.

Naturligtvis håller vi ändå fast vid att ha en fin årsavs­lut­ning med glögg, pep­parkakor och ett intres­sant föredrag.

Det blir Har­ry Frank som kom­mer att berät­ta för oss om hur det ser ut med till­gån­gen av elen­er­gi i Sverige, både nu och framåt.
Har­ry kom­mer säk­ert att bl a pra­ta om skill­naden mel­lan installer­ad effekt för elpro­duk­tion, och mäng­den pro­duc­er­ad elenergi.

Vi bör­jar kl 17 med lite glögg och pep­parkakor som van­ligt, och pre­sen­ta­tio­nen bör­jar kl 17.30.

Datum:      Tors­dag 2019-12-12
Tid:            Kl 17:00
Plats:          Mälardalens Högsko­la, sal Lambda

 

Intresseanmälan

Intressean­mälan är stängd för det­ta evenemang.