Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

HUB2019 — Beyond Sustainability

06 novem­ber, 09:00 – 20:30

Aros Con­gress Center

Tekniska Förenin­gen med Elek­triska Klubben är med och spon­srar HUBen ock­så i år. Du kan läsa mer om pro­gram­met på HUBens hem­si­da http://hub2019.se/.

Vi har kom­mit överens med arrangören att medlem­mar i TFEK får delta i ”hela pro­gram­met”, dvs inkl mid­dag för det starkt rabat­ter­ade priset 1 500:-, inkl moms (ordi­nar­ie pris är 2 195:- exkl moms). Det här priset gäller för TFEK-medlem­mar utan antalsbegränsning.

Vi får ock­så anmäla 10 delt­a­gare i ett sent skede, om det finns platser över, för 400:- inkl moms, men då för dagspro­gram­met exkl middagen.

Det är förstås dessa platser som är de rik­tigt intres­san­ta p gr av det myck­et låga priset. Hit­tills har det fun­nits plats för dessa 10, så det bör fun­ka, men man vet ju inte vad som kom­mer att hända.

Alla anmäl­ningar för att få TFEKs rabatt går igenom Lars Mjörn­ing, och mail till lars@mjorning.se, som håller reda på tur­ord­nin­gen för 400:- plat­ser­na, om det blir fler än 10 intresser­ade, och sedan anmäler alla från TFEK i en klump. Betal­nin­gen sker ock­så till TFEKs kon­to, som sedan beta­lar arrangören i en klump.

Pro­gram­met brukar innehål­la några par­al­lel­la före­drag, som man ska väl­ja i förväg, och den delen av pro­gram­met brukar bli klart i bör­jan av okto­ber. Ni som anmäler er tidigt kom­mer att behö­va kom­plet­tera senare med de önskemålen.

Anmälan ska vara Lars Mjörn­ing till­han­da senast 10:e okto­ber 2019.

Du kan förstås anmäla dig redan nu via mail, så att du kom­mer med i vår anmäl­ningslista. Bekräf­telse kom­mer dock inte för­rän efter 10:oktober, då vi vet hur mån­ga som anmält sig och hur mån­ga platser vi får till­gång till. Betal­nin­gen till TFEK sker efter du fått bekräf­telse om att du får plats.