Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webb­plat­sadress är: https://www.tekniskaforeningen.u.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare läm­nar kom­mentar­er på webb­plat­sen sam­lar vi in de uppgifter som visas i kom­men­tars­for­muläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detek­ter­ing av skräpmeddelanden.

En anonymis­er­ad sträng som ska­p­ats utifrån din e‑postadress (även kallat hash-värde) kan kom­ma att sän­das till tjän­sten Gra­vatar för att avgöra om du finns reg­istr­erad där. Integritet­spol­i­cyn för tjän­sten Gra­vatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kom­men­tar har god­känts kom­mer din pro­fil­bild att visas pub­likt till­sam­mans med din kommentar.

Media

Om du lad­dar upp bilder till webb­plat­sen bör du und­vi­ka att lad­da upp bilder där EXIF-data inklud­er­ar data från GPS-lokalis­er­ing. Besökare till webb­plat­sen kan lad­da ned och ta fram alla posi­tioner­ing­suppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du läm­nar en kom­men­tar på vår webb­plats kan du väl­ja att spara ditt namn, din e‑postadress och webb­plat­sadress i cook­ie-fil­er. Det­ta är för din bekväm­lighet för att du inte ska behö­va fyl­la i dessa uppgifter igen näs­ta gång du skriv­er en kom­men­tar. Dessa cook­ie-fil­er gäller i ett år.

Om du har ett kon­to och log­gar in på den­na webb­plats kom­mer vi att ska­pa en tillfäl­lig cook­ie-fil för att kon­trollera om din web­bläsare accepter­ar cook­ie-fil­er. Den­na cook­ie-fil innehåller ingen per­son­ligt iden­ti­fier­bar infor­ma­tion och försvin­ner när du stänger din webbläsare.

När du log­gar in kom­mer vi dessu­tom att ska­pa flera cook­ie-fil­er för att spara infor­ma­tion om din inlog­gn­ing och dina val för utformn­ing av skärm­lay­outen. Cook­ie-fil­er för inlog­gn­ing gäller i två dagar och cook­ie-fil­er för lay­out­val gäller i ett år. Om du krys­sar i ”Kom ihåg mig” kom­mer din cook­ie att finnas kvar i två veck­or. Om du log­gar ut från ditt kon­to kom­mer cook­ie-fil­er­na för inlog­gn­ing att tas bort.

Om du redi­g­er­ar eller pub­licer­ar en artikel kom­mer en extra cook­ie-fil att sparas i din web­bläsare. Den­na cook­ie-fil innehåller inga per­son­uppgifter utan anger endast inläg­gs-ID för den artikel du just redi­g­er­ade. Den gäller under 1 dygn.

Cookie-inställningar

Cook­ieTypVarak­tighetBeskrivn­ing
PHPSESSIDSes­sionSes­sionCook­ie gen­er­at­ed by appli­ca­tions based on the PHP lan­guage. This is a gen­er­al pur­pose iden­ti­fi­er used to main­tain user ses­sion vari­ables. It is nor­mal­ly a ran­dom gen­er­at­ed num­ber, how it is used can be spe­cif­ic to the site, but a good exam­ple is main­tain­ing a logged-in sta­tus for a user between pages. The main pur­pose of this cook­ie is: Strict­ly Necessary https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID
wf_loginalerted_Ihål­lande1 tim­merWhat it does: This cook­ie is used to noti­fy the Word­fence admin when an admin­is­tra­tor logs in from a new device or location. Who gets this cook­ie: This is only set for administrators. How this cook­ie helps: This cook­ie helps site own­ers know whether there has been an admin login from a new device or location. https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
wfwaf-auth­cook­ie-Ihål­lande1 dagWhat it does: This cook­ie is used by the Word­fence fire­wall to per­form a capa­bil­i­ty check of the cur­rent user before Word­Press has been loaded. Who gets this cook­ie: This is only set for users that are able to log into WordPress. How this cook­ie helps: This cook­ie allows the Word­fence fire­wall to detect logged in users and allow them increased access. It also allows Word­fence to detect non-logged in users and restrict their access to secure areas. The cook­ie also lets the fire­wall know what lev­el of access a vis­i­tor has to help the fire­wall make smart deci­sions about who to allow and who to block. https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
wordpress_logged_in_Ihål­lande2 veck­orAfter login, word­press sets the wordpress_logged_in_[hash] cook­ie, which indi­cates when you’re logged in, and who you are, for most inter­face use. https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
wp-set­tings-time-Ihål­lande1 årWord­Press also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cook­ies. The num­ber on the end is your indi­vid­ual user ID from the users data­base table. This is used to cus­tomize your view of admin inter­face, and pos­si­bly also the main site interface. https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
Ta bort alla mina cookies

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artik­lar på den­na webb­plats kan innehål­la inbäd­dat innehåll (exem­pelvis videok­lipp, bilder, artik­lar o.s.v.). Inbäd­dat innehåll från andra webb­platser beter sig pre­cis på sam­ma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webb­platser kan sam­la in uppgifter om dig, använ­da cook­ie-fil­er, bäd­da in ytterli­gare spårn­ing från tred­je part och över­va­ka din inter­ak­tion med sag­da inbäd­dade innehåll, inklu­sive spårn­ing av din inter­ak­tion med det­ta inbäd­dade innehåll om du har ett kon­to och är inlog­gad på webb­plat­sen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriv­er en kom­men­tar kom­mer kom­mentaren och dess meta­da­ta att sparas utan tids­gräns. Anled­nin­gen till det­ta är att vi behöver kun­na hit­ta och god­kän­na uppföljn­ingskom­mentar­er automa­tiskt och inte läg­ga dem i kö för granskning.

För använ­dare som reg­istr­erar sig på er webb­plats (om sådana finns) sparar vi även de per­son­uppgifter de anger i sin använ­darpro­fil. Alla använ­dare kan se, redi­g­era eller radera sina per­son­uppgifter när som helst (med undan­taget att de inte kan ändra sitt använ­dar­namn). Även webb­plat­sens admin­is­tratör­er kan se och redi­g­era den­na information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett kon­to eller har skriv­it några kom­mentar­er på den­na webb­plats kan du begära en export­fil med de per­son­uppgifter vi har om dig, inklu­sive alla uppgifter du har gett oss. Du kan ock­så begära att vi tar bort alla per­son­uppgifter vi har om dig. Det­ta omfat­tar inte eventuel­la uppgifter som vi är tvungna att spara av admin­is­tra­ti­va, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kom­mentar­er från besökare kanske kon­trolleras via en automa­tis­er­ad tjänst för detek­ter­ing av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information