Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben

Medlemsavgift/årsavgift

Ett inbe­tal­ningsko­rt för årsavgiften skickas ut till alla reg­istr­erade medlem­mar efter årsmötet, som beslu­tar om årsavgiften. Uts­kick­et sker där­för i månadsskiftet februari/mars var­je år.

Om du inte är medlem, men vill bli, så anmäler du dig under “Bli medlem”, och läm­nar då sam­tidigt dina uppgifter om adress mm. Du ska ock­så själv beta­la din medlem­savgift enl, anvis­ningar­na. Medlem­savgiften är för när­varande (2020), 150:-.

Du är myck­et välkommen..