HemArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

Kommande arrangemang | Gjorda arrangemang | Förslagslåda
 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
 
2018-11-19
Föredrag om "Offshore generation" och "District Heating systems"
2018-11-28
Studiebesök hos TPC AB i Hallstahammar
 

Visa alla >>


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2018-11-13
Energy Hub 2018. Tisdagen den 13:e november
2018-11-12
Mark Irwin, vD för TPC i Hallstahammar berättar om deras verksamhet
 

Visa alla >>

Gjorda arrangemang

2018-11-13

Den 13e november är det dags för årets Energy Hub. 

Ener­gi­kon­fe­ren­sen, som också i år hålls i Steam Hotel, sta­rtar med in­check­ning tis­dag 13 no­vem­ber kl. 8.30 och av­slu­tas med middag.. 

Det finns mer att läsa om HUB 2018 på deras hemsida som lustigt nog har adressen "HUB2017.se".

 

Under dagen delas Tekniska föreningens lärarstipendium ut.

Läs mer »
2018-11-12

Mark Irwin, vD för TPC i Hallstahammar berättar om deras verksamhet och då främst "Investment casting"

Föredraget följs upp genom ett besök hos TPC i Hallstahammar onsdagen den 28:e november. Se separat händelse.

 

Dag: Måndag 2018-11-12

Tid: Kl 17:30 - ca 19:00

Plats:  Mälardalens Högskola, sal Lambda

Läs mer »
2018-09-18

INSTÄLLT! UPPSKJUTET!

Föredraget av professor Kristina Edström, Ångströmslab, Uppsala, är tyvärr inställt då Kristina plötsligt fått hög feber och är magsjuk.

Föredraget kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

Läs mer »
2018-05-07

7e maj kl 17 träffas vid för vårsavslutning för Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben genom ett studiebesök hos Sensair och Hantverksbryggeriet på Flottiljgatan på Hälla, följt av gemensam middag på Officersmässen på Hässlö värdshus.

Eftersom lokalutrymmena är lite begränsade, så kommer besökarna att delas i fyra grupper med 10-12 pers i varje grupp. Tänkt för ett totalt antal av ca 50 pers. Indelningen görs direkt vid ankomsten kl 17:00 till Flottiljgatan 49 (parkering bakom byggnaden). Två grupper startar vid vardera Senseair och Hantverksbryggeriet (ca 100 m avstånd emellan). Det är ordnat med två ”stationer” vid varje företag och varje grupp tillbringar ca 15 min vid varje station. Med gång- och växlingstider så är studiebesöket klart på drygt en timme och 18:30 blir det gemensam middag på Officersmässen.

Middagen blir Toast Skagen och Kycklingfilé med Potatisgratäng, med efterföljande kaffe och en liten sötsak.

Var och en får betala 100:- per person. Kontant betalning vid ankomsten till Officersmässen (fd Hässlö Värdshus) 

Anmälan är obligatorisk, och senaste dag för anmälan är tisdag 1:a maj.

Plats: Senseair, Flottiljgatan 49.

Tid: Start kl 17:00


Läs mer »
2018-04-17

Independent energy and transport supply to islands with autonomous sailing ships.

Anestis Kalfas is an Associate Professor in Turbomachinery. He belongs to the teaching staff of the Laboratory of Fluid Mechanics and Turbomachinery of the School of Mechanical Engineering at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, but is now guest professor at Framtidens Energi vid MDH. In this presentation he is showing how sailing ships could harvest solar power and transport sored energy in batteries as well as other goods to islands in the Greek Archipelago, but could principally be used anywhere. Will be in English.

 

Flow Ocean – flytande vindkraft, ett nytt concept för flytande vindkraft som blir billigare än att bygga fasta installationer off-shore, och dessutom ger en möjlighet att flytta kraftverket.

Urban Joelsson (VD) och Cristoffer Kos presenterar konceptet..

Dag: Tisdag 2018-04-17

Tid: Kl 17:30 - ca 19:00

Plats:  Mälardalens Högskola, sal Lambda

 

Läs mer »
2018-03-22

Prof. Konstantinos Kyprianidis är professor i energiteknik på Mälardalens Högskola med fokus i framtidens energisystem. Han utvecklar avancerade fysikaliska modeller för systemoptimering och smartare styrning. Särskilt fokuserar han på mindre klimatpåverkan från transporter, processindustrin och från el- och värmeproduktion. Han vill bidra till att vi klarar att hålla det vi lovar i klimatavtalet från Paris 2015. I dagsläget är en stor del av forskningen fokuserad på hur flygplan kan förbruka mindre energi. Målet är att hitta både den bästa designen av planen och att ta fram framtidens mest energieffektiva flygplansmotorer typ hybrid-elektriska system.

Lokal: Mälardalens Högskola, sal Beta

Datum: 2018-03-22

Tid 17:30


Läs mer »
2018-02-15

Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben har årsmöte torsdag 15 februari kl 17:30 på Vasakällaren.

Vi börjar med årsmötesförhandlingarna kl 17:30, därefter äter vi en buffé och avslutar med ett föredrag om "Tryckt Elektronik". 

Tommy Höglund, process manager hos RISE Acreo i Norrköping, berättar om "Tryckt Elektronik" och innovationsklustret "Printed Electronics Arena" och ger exempel på tillämpningar. Tommy visar också några demo.

Medlemmar betalar 100:- / person för buffén, inkl bordsvatten/lättöl. Betalningen erläggs i "cash" vid mötet. TFEK subventionerar överskjutande kostnad. Starköl/vin finns att köpa. Anmäl om du vill ha kött eller fisk i rutan "övriga önskemål".

Vi behöver din anmälan senast söndag 2018-02-11, för att beställa mat från restaurangen

Lokal: Vasakällaren (på Vasagatan, intill Piazza Di Spagna).

Datum: 2018-02-15

Tid 17:30

Läs mer »
2018-01-15

 

Teknikläget inom förnybar energi av olika slag - Vattenkraft, Vindkraft, Marin Strömkraft och Vågkraft

Professor Mats Leijon, Uppsala Universitet Ångströmlaboratoriet, kommer att berätta om vågkraft, där han varit en av de ledande aktörerna i Sverige, med bl a Seabased utanför Lysekil. Han har också forskat på turbiner i strömmande vatten och effektivare elgeneratorer generellt, bl a för vattenkraft.

I Uppsala har han blivit känd för vågkraftverk med linjär motor, som drivs av vågorna, där generatorn sitter mellan en flytboj och ett ankare i form av ett fundament på botten.

När det gäller att ta ut el i strömmande vatten har försök gjorts med turbiner i en flod i norra Uppland. Effektivare elgeneratorer har implementerats på fullskaliga vattenkraftverk.

15e januari kl 17.30

Plats: Gamma på MDH

 

Läs mer »
2017-12-15

Den 15 december är det dags för årets presentation av tekniska nyheter. av IVAs VD Björn O Nilsson

Vi börjar kl 17 med lite gögg och pepparkakor som vanligt, och presentationen börjar kl 17.30.

Vi är i Gamma på MDH.

Läs mer »
2017-11-28

Den 28e november är det dags för årets Energy Hub. Ener­gi­kon­fe­ren­sen sta­rar med in­check­ning tis­dag 28 no­vem­ber kl. 8.30 och av­slu­tas med Ång­kraft­ver­kets 100-års­fi­ran­de kl. 18.30. 

Föreläsare: Peter Carlsson, VD, NORT­H­VOLT"Vi står in­för en unik möj­lig­het att byg­ga upp en ny in­du­stri som bi­drar till att på­skyn­da om­ställ­ning­en till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, som sam­ti­digt bi­drar till att ska­pa ut­veck­ling, till­växt och tu­sen­tals nya jobb"

 

Magnus Hall, KON­CERN­CHEF, VAT­TEN­FALL. ”Som stort ener­gi­bo­lag be­fin­ner vi oss mitt i kli­matom­ställ­ning­en. Vi ska vara le­dan­de i att er­bju­da kli­mats­mar­ta lös­ning­ar och se till att vi själ­va och våra kun­der blir fos­sil­fria inom en ge­ne­ra­tion. Det vill jag be­rät­ta mer om på HUB2017.”

 

Pernilla Winnhed, VD, ENER­GI­FÖ­RE­TA­GEN, ”De stör­re mö­tes­plat­ser­na, som HUB2017, är vik­ti­ga för att vi ska hit­ta de sam­ar­be­ten och part­ner­skap med and­ra ny­fik­na och kun­ni­ga ak­tö­rer. Det be­hövs för att möta ener­gi­bran­schens ut­ma­ning­ar inom ex­em­pel­vis di­gi­ta­li­se­ring.”

 

Bazmi Husain, GLO­BAL TEK­NISK CHEF / CTO, ABB, "In­no­va­tion is key when it comes to build a true sustai­nab­le so­ci­e­ty for the fu­tu­re. With te­ch­no­lo­gy from ABB we enab­le a strong­er, smar­ter and gree­ner grid."

 

Kirsty Gogan, CO FOUN­DER DIRECTOR, ENER­GY FOR HU­MA­NI­TY, Just ima­gi­ne, for a mi­nu­te, life wit­hout electri­ci­ty. About 1.3 bil­li­on pe­op­le don’t need to ima­gi­ne. Tha­t’s what life is like for them eve­ry day. We co-foun­ded Ener­gy for Hu­ma­ni­ty to focus on two of the gre­at chal­leng­es we face in this cen­tu­ry: how to dra­ma­ti­cal­ly cut car­bon emis­sions to avo­id ca­ta­strop­hic cli­ma­te change wit­hin ur­gent ti­me­sca­les, whilst enabling all pe­op­le to ac­hi­e­ve mo­dern living stan­dards. Both of the­se chal­leng­es have one thing in com­mon: the ener­gy we use to po­wer the world.

 

Maher Chebbo, GLO­BAL FÖR­SÄLJ­NINGS­CHEF - PO­WER DI­GI­TAL SO­LU­TIONS, GE­NE­RAL ELECTRIC, "The ongo­ing di­gi­ta­li­za­tion of the ener­gy sector is both a dri­ver and an enab­ler for the ongo­ing ener­gy trans­for­ma­tion in Eu­ro­pe to­wards im­pro­ved sustai­na­bi­li­ty and cost ef­fecti­ve­ness. GE as a glo­bal di­gi­tal in­dust­ri­al com­pa­ny is sup­por­ting its custo­mers to cap­tu­re the full va­lue of di­gi­ti­zed ener­gy in­frastructu­re."

 

Maria Sunér Fleming, EN­HETS­CHEF ENER­GI, IN­FRA­STRUK­TUR OCH MIL­JÖ, SVENSKT NÄ­RINGS­LIV, "In­no­va­tion, ent­re­pre­nör­skap och ett fram­gångs­rikt nä­rings­liv är helt av­gö­ran­de för att FNs håll­bar­hets­mål ska kun­na nås. Det gäl­ler både glo­balt och i Sve­ri­ge. På HUB 2017 vill jag lyf­ta och dis­ku­te­ra hur nä­rings­li­vets vik­ti­ga bi­dra till håll­bar­het kan för­stär­kas yt­ter­li­ga­re."

 

Erik Brandsma, GE­NE­RAL­DI­REK­TÖR, ENER­GI­MYN­DIG­HE­TEN, ”HUB2017 är en vik­tig are­na för den fort­sat­ta di­a­lo­gen som krävs för att vi ska nå ett håll­bart ener­gi­sy­stem. Jag ser fram mot nya möj­lig­he­ter för nä­rings­liv och of­fent­lig sek­tor att till­sam­mans dri­va ut­veck­ling­en ännu snab­ba­re.”

 

Thore Sekkenes, VD, BOM­BAR­DI­ER TRANS­POR­TA­TION SWE­DEN, "El­bur­na traspor­ter ba­se­ra­de på fos­sil­fri el­pro­duk­tion är den enda håll­ba­ra vägen fram­åt för ett ökat glo­balt re­san­de. Till­sam­mans med alla vän­ner i ener­gi­bran­schen vill vi dis­ku­te­ra be­ho­vet av smar­ta elekt­ro­nik- och elektro­sy­stem i hela ked­jan från ge­ne­re­ring till an­vän­dan­de.”

 

Johan Söderström, VD, ABB SVE­RI­GE, "FN:s håll­bar­hets­mål vi­sar en tyd­lig väg för att ge­men­samt ska­pa en håll­bar värld för alla. Vi ser att di­gi­ta­li­se­ring­en ger sto­ra möj­lig­he­ter att fort­sät­ta ut­veck­la nya tek­nis­ka lös­ning­ar som bi­drar till den ener­gi­re­vo­lu­tion som på­går idag. HUB2017 sam­lar till ett vik­tigt sam­tal kring håll­bar­het."

 

Aziz Dag, VD, WES­TING­HOUSE ELECTRIC SWE­DEN, "Om fram­ti­den är elekt­risk mås­te vi kun­na pro­du­ce­ra till­räck­ligt med fos­sil­fri ener­gi. Att sam­las kring des­sa frå­gor är av­gö­ran­de för att vi ska kun­na föra Sve­ri­ge och värl­den vi­da­re. HUB2017 har eta­ble­rats som en av de are­nor som le­der oss vi­da­re i des­sa dis­kus­sio­ner och jag hop­pas att DU kom­mer."

 

Magnus Hemmingsson, VD, MÄ­LA­RE­NER­GI, "HUB2017 är en mö­tes­plats som le­der till ut­veck­lan­de dis­kus­sio­ner och sam­ver­kan med and­ra ak­tö­rer, det är vik­tigt för oss som in­fra­ser­vice­bo­lag. Vi i ener­gi­bran­schen be­hö­ver till­sam­mans möta ut­ma­ning­ar och våga tes­ta nya kon­kre­ta lös­ning­ar för fram­ti­dens sam­häl­le."

Under dagen delas Tekniska föreningens lärarpris ut.

Läs mer »
2017-11-15

Professor Lars Eriksson, Linköpings universitet, har lyckats bygga simulerings- och styrmodeller som visar hur man kan minska NO-utsläpp och partikelutsläpp till EUs nästa nivå 6, utan att fuska (som VW gjorde).

Modellerna och regleringen har implementerats för både tunga landfordon och fartyg. Detta berättar Lars om under presentationen.

Lokal: MDH, Gamma

Datum: 2017-11-15

Tid: 17:00

Läs mer »
2017-10-04

Film kl 10.15 i Paros/MDH och gästföreläsare + paneldiskussion kl 13 i Milos/MDH

 

Är aktiebolag en bra form för att utveckla företag? Eller orsakar det kortsiktigt tänkande som missgynnar företaget långsiktigt? Hur skall man finansiera företag om inte med aktiebolagsformen? Det här kommer att diskuteras av en rad experter på området med bland annat ett filmat inslag med Arne Bennborn, ASEA/ABBs förre finanschef.

Läs mer »
2017-09-11

11 SEP: kl 17.30 vid MDH, Lambda

UNIBAP och AI i USA, Professor Lars Asplund och adj prof/CEO för Unibap Fredrik Bruhn. berättar om dels hur de utvecklar bildigenkänningsprogram för att kunna göra tex robotar "seende" på ett avancerat sätt. Fredrik har fått Eisenhover stipendium som innebar att lära sig om vad man gör inom AI-området i de främsta forskargrupperna i USA. Här kommer han att berätta om detta.

Läs mer »
2017-05-23

Våravslutning med gemensam middag. 

Vi samlas kl 17:00 . Därefter berättar Jan Nyqvist, Global Product Mgr på ABB om gruvautomation, "Framtidens gruvor"
Kl 17:00 – Fördrink Borggården
Kl 17:30 – Presentation i gästmatsalarna
Kl 18:15 cirka – Buffé i matsalen
Buffén är kall innehåller följande:
Kycklingfilé
Pasta
Crudité
Grön örtdressing
Surdegsbröd
Kaffe/the och kolakaka på buffé

Deltagarna i middagen betalar 100:- /person (kontant) till föreningen i samband med middagen (föreningen subventionerar resten av kostnaden). I priset ingår mat och dryck (vatten, lättöl). Den som så önskar, kan köpa starköl och vin i restaurangens bar.

 

Anmälan är obligatorisk. Anmäl senast torsdag 2017-05-18. Meddela om ni inte tänker delta i middagen, eller ev önskemål om speciell mat, i rutan för "Speiciella önskemål om mat".

Datum: Tisdag 2017-05-23

Plats: Stadshusrestaurangen

Tid: 17:00

Läs mer »
2017-04-18

Ny infrastruktur för elbussar, lastbilar och arbetsredskap. Tåg som också kan köra på icke elektrifierade sträckor.

Peter Mellberg och Christer Holmberg, Bombardier, berättar.

Datum: Tisdag 2017-04-18

Tid: 17:30

Plats: Mälardalens högskola, sal Lambda

Läs mer »
2017-03-13

Professor Kristina Forsberg, SAAB, berättar om utvecklingen inom SAABs flygverksamhet

Datum: Måndag 2017-03-13 

Tid: 17:30

Plats: Mälardalens högskola, sal Lambda

Läs mer »
2017-02-22

Årsmöte och presentation om "Stadens kontrollrum"

Läs mer »
2017-02-08

Studiebesök på ABB-gymnasiet

Läs mer »
2017-01-19

2017 års första seminarium med Tekniska Föreningen med Elektriska klubben kommer att gå i framtidens tecken. Först beskriver Peter Löfgren, VD för Synerleap, vad ABB gör för att stumulera entreprenörsskap för att få tillväxt i nya teknikföretag. Därefter berättar årets stipendiat Linda Wennlöf om vad hon gör för att stimulera sina elever och kollegor för teknikintresse och Inger Sjölund-Bengtsson kompletterar med vad Västerås Stad gör allmännt för att stimulera teknikintresset med aktiviteter i Expectrum.

Vi möts i Lambda på MDH kl 17.30 den 19 Januari.

 

Läs mer »
2016-12-12

Den 12e december är det dags igen att lyssna på Björn O Nilsson, VD för IVA, då han presenterar ett urval av årets tekniknyheter. Vi börjar med lite glögg och pepparkakor från kl 17.15. Björn håller sitt föredrag efter det och vi får tillfälle till att fråga och diskutera från ca 17.30 till kl 19,

Vi är i Kappa på MDH

Läs mer »
2016-11-30

"Corporate Research 100 år". ABBs forskningsavdelning har just firat sin 100-årsdag. Forskningschefen, Mikael Dahlgren berättar om Corporate Research och dess historia.

Läs mer »
2016-11-24

ECC (Energy Competence Center i Västerås) arrangerar den 24 november HUB2016 i Aros Congress Center. HUB2016 kan sägas vara en fortsättning av Arosmässan

Tekniska Föreningen är en partner till konferensen och har fått erbjudandet att 15 medlemmar får delta i konferensen till ett mycket förmånligt pris av 300:- per deltagare. Priset gäller deltagande i själva konferensen, inkl kaffe på fm, lunch, kaffe på em, men inte middag på kvällen.

Det begränsade antalet gör att principen "först till kvarn.." gäller.

Ni kan läsa mer om HUB2016 på konferensens hemsida www.hub2016.se. Där finns också detaljerat program och information om program och seminarier.

Läs mer »
2016-10-20

Solar Challange - Ragnar Tengstrand och William Palm, Mälardalens Högskola, berättar om förberedelserna för ett racerlopp från norra till södra Australien, med enbart solenergi som drivmedel. William Palm, 5:e årsstudent på robotik är med och presenterar. Han jobbar med utveckling av motor/ batteri/ energistyrsystem.

Läs mer »
2016-09-21

Stefan Thorburn jobbar på ABB Corporate Research med elkraftsystem, och har till uppgift att följa utvecklingen på elmarknaden för att ABB ska förstå vad som händer, och bilda sig en uppfattning om hur det ser ut framåt. Allt förstås för att ABB ska ha rätt strategi.
Det har hänt, och händer mycket. Förr steg elbehovet, och elproduktionen, ständigt. Sedan några år sjunker elbehovet, och en del produktionsanläggningar läggs ned. Dessutom kommer det till vindkraft och solceller, som visserligen kräver rätt stora investeringar, men när de väl står där, så är den direkta produktionskostnaden låg, och dessutom producerar de när det blåser, eller när solen skiner, oberoende av om elen just då behövs. Hur förväntas elmarknaden och vi konsumenter att påverkas av detta?

Föredraget är på MDH i hörsal Lambda. Onsdagen 21 September kl 17:30.

Läs mer »
2016-05-11

Kom och lyssna på Landshövding Minoo Akhtarzand som presenterar sina visioner för teknikutvecklingen i Västmanland och diskutera med henne. Datum 11:e maj kl 17.00-18.30 i ABB Meetingpoint rum Wennström vid Mimer, T7,  följt av middag, på Två Rum och Kök (vid Mimerporten).

OBS! Porten stänger kl: 17.15 därefter kan vi inte släppa in någon! Föredraget räknar starta runt kl: 17.20. Vi bjuder på lättare förtäring innan föredraget.

Föreningen sponsrar del av middag, medtag 50 SEK för mat på 2 rum & kök som ni betalar vid ingången till T7. Om ni inte önskar delta på middagen uppge vid registrering i parantess efter förnamnet (ingen mat) eller om ni önskar att kocken tar hänsyn till eventuella allergier etc.. ange det med en parantess efter förnamnet t.e.x. (laktosintollerant).

Senast tisdag 10/5-2016 kl: 09.00 behöver vi din anmälan för att kunna beställa mat.
 

Läs mer »
2016-04-06

Välkomna till en kväll fullspäckad med godbitar på Västerås stadshus! 

17.30 - ETC erhöll ett stipendie från Tekniska föreningen 2015 för att kunna fortsätta sitt hittills framgångsrika arbete med att motivera ungdomar att arbeta med teknik. ETC att informera om hur deras stipendie ska användas.

Ca 17.50 - Lennart Gustavsson på Västerås stad håller föredrag och diskussion kring stationsområdets ombyggnadsplaner och hur vi ska bygga bort barriärerna, 3B. Det blir ett spännande föredrag där vi får ta del av planerna, akitektskisser och hur dessa ska bli verklighet. Lennart är en van föreläsare och guidar oss lugnt och metodiskt genom alla idéer och avslutar med en diskussion. 

Tid och plats: 6/4 Vi samlas kl 17.30 i Stadshusets entré. Lennart hämtar upp oss där och sedan hålls föreläsningarna i sal A 491. Se till att vara där i tid då dörrarna inne i Stadshuset är låsta. Vid sen ankomst, ring 070-4614909. 

Varmt välkomna!

Läs mer »
2016-03-15

Den 15e mars blir det studiebesök på Volvo GTO i Köping. Vi tas emot av Johan Jurss, som är "energichef" på Volvo GTO. Det går ett tåg 16.25 från Västerås och är i Köping kl 16.41. Det är sedan ca 20 min promenad till Volvo. Räknar med tåg tillbaka 19.19.

Läs mer »
2016-02-24

Hur fungerar förarlösa fordon? dr Galia Weidl från Daimler Benz i Stuttgart berättar (på svenska) den 24e februari kl 17.30 i samband med årsmötet.

Vi bjuder på en foccacia med kycklingröra i pausen mellan årsmötet och föredraget om du är anmäld före kl: 10.00 tisdag 23/2-2016!

Vi träffas i Lambda-salen på MDH.

Läs mer »
2016-02-08

Invitation to the seminar ”The prospects of Artificial Intelligence” February 8, 2016

at Vasteras Science Park i Expectrum (i skrapan)

 

 

 

A workshop about the most recent research in Artifical Intelligence,

February 8, 2016, 8.30 - 17.00.

Organizers: Swedish Technion Society and Västerås Science Park

 

Tekniska föreningen har tio friplatser, så först till kvarn får först mala. Tacksam om anmälan snarast, helst senast 29e jan.

 

 

Läs mer »
2016-01-18

Thomas Nolte, professor i mjukvaruteknik vid MDH, kommer att berätta om säkerhetskritiska system den 18e januar 2016 kl 17.30 i lambda-salen på MDH

Läs mer »
2015-12-17

Björn O Nilsson, VD för IVA, presenterar traditionsenligt tekniska nyheter för 2015.

Mälardalens Högskola, sal Lambda.

17.30 den 17e december.

Vi serverar glögg och pepparkaka från kl 17.00, dvs före Björn O Nilssons föredrag!

Läs mer »
2015-11-03

Sveriges nya Ubåtssystem A26

 

3 november. Föredragstid: 17:30-18:30/19:00:

Sal Lambda vid MDH

Läs mer »
2015-10-13

Den 13e oktober får vi höra om Innovationsforskning vid MDH. Det är universitetsadjunkt och doktorand Carina Sjödin som berättar.

Mötet börjar kl 17.30 i Lambda, MDH.

Läs mer »
2015-09-14

Hur undervisar man barn i matematik på ett effektivt sätt? Professor Andreas Ryve berättar om sin forskning på MDH i Lambda den 14e september kl 17.30.

Läs mer »
2015-06-01

Den 1a juni kombinerar vi en vårmiddag i restaurangen på tegnerområdet (Din vän vid spisen AB, Utvecklingsgränd 31) med föredrag om flödesbatterier. Erik Dahlquist från Mälardalens högskola berättar om pågående forskning inom området. Kl 17.30 samlas vi.

Läs mer »
2015-05-11

Mänskligheten har i alla tider förlitat sig på tekniken för att lösa större utmatningar. Många tror att tekniken kan hjälpa oss att möta den kommande demografiska utmaningen. Regeringar och EU plöjer ner miljarder i utveckling av robotar som ska ta hand om våra framtida äldre. Japan arbetar med humanoider och androider. Men är vi på rätt spår?

Vad säger användarna idag? Äldrevården har än så länge varit skeptisk till robotlösningar. Varför?

Presentationen kommer att ge svar på dessa frågor och belysa aspekter som man inte får glömma när vi utvecklar och använder robotiklösningar i denna verksamhet.

Presentationen görs av Adam Hagman som arbetar med robotar får vård och omsorg. Robotdalen är ett initiativ som är finansierat av Vinnova och EU som fokuserar på utveckling, implementering och komersiella framgångar av robotikinnovationer för hälsa och vård av äldre.

 

11 maj kl 17.30. Lambda på MDH. Denna gång bokad som det ska bokas.

Läs mer »
2015-04-20

Den 20e april berättar Anders Aabakken, teknisk chef för ABB FACTS, om Flexibla AC Transmissionssystem idag och i framtiden.

Var? I salen Kappa på Mälardalens Högskola

När? 17:30

Läs mer »
2015-03-11

Azad Najar överläkare och uppfinnare kommer att berätta om den senaste mycket spännande utvecklingen av Aros Hjärtat - ett konstgjort hjärta.

Onsdag 11 mars

Läs mer »
2015-02-17

Studiebesök på ABB Corporate Research nya elkraftlab och årsmöte med middag på närliggande restaurang på Tegne´rområdet

Den 17e februari kl 15.30

Läs mer »
2015-01-15

 

Vid MDH pågår forskning kring feltoleranta heterogena datorssystem. Feltoleranta innebär att de fungerar även efter att strålning, som finns i stor mängd i rymden, har växlat en bit i minnet eller i ett register i minnet, att datorn upptäcker detta och rättar det. Heterogen innebär att det är fler olika typer av beräkningselement i samma system. I detta fall högpresterande 64 bitars CPUer, grafikprocessorer och programmerbar logik, s.k. FPGAer.

Plats : Mälardalens högskola, Lambda

Tid   : 17:30

Läs mer »
2014-12-08

Den 8e december är det dags att få höra om tekniknyheter som skett i Sverige under 2014. Det blir Björn O Nilsson, IVAs VD, som liksom tidigare år presenterar tekniknyheterna. Dessa i sin tur har samlats in från företag och universitet/högskolor runt om i Sverige. Plats:MDH, Lambda. Kl 17-17.30 glögg och presentation kl 17.30-18.30.

Vi delar även ut Tekniska föreningens pris till lärare som gjorts stora insatser för att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar.

Då det snart är jul börjar vi med lite glögg och pepparkakor redan kl 17-17.30.

Björns föredrag blir kl 17.30-18.30, och därefter diskussion och frågor till ca kl 19.

Plats: Mälardalens högskola, Lambda

Läs mer »
2014-11-20

Vägtransportdag med elfordon och cyklar - samarbete Agenda 21, tekniska föreningen och MDH

20e november kl 13-16 i salen Pi på MDH, i R-huset

Läs mer »
2014-10-14

Kraftpojkarna har byggt en stor solcellspark längs E18 mellan Västerås och Enköping. Vi besöker denna vid detta möte. Men först får vi en introduktion där Bengt Stridh från ABB och MDH presenterar det forskningsprojekt som är kopplat till utvärderingen av solcellsparken och vad Kraftpojkarna gör förutom denna solcellspark. Det blir Christian Tapper, Marknadschef och Magnus Hellberg, VD, som berättar.

Denna introduktion börjar kl 16.00 ute vid Kraftpojkarnas kontor i Nykvarn, i byggnaden till vänster före vattenfallet vid Nykvarn.

Efter introduktionen åker vi tillsammans till solcellsparken och ser på 1 MW-anläggningen. Vi är klara senast kl 18. Det blir ju mörkt ganska tidigt i Oktober.

De som har egen bil att ta med - tacksam om ni kan markera i anmälan efter namn "har bil", så försöker vi samåka.

Läs mer »
2014-09-04

Vattenfall har just delat upp bolaget i två delar - en för norden och en för utom-norden. Karl Bergman är forskningschef för Vattenfall Norden och kommer att berätta om de forsknings- och utvecklingsplaner man har för framtiden.

Kl 17.30-19 i Lambda på MDH

Läs mer »
2014-05-22

Vårmöte med Alger!

Den 22a maj besöker vi Mälardalen Högskolas forskningsprofil Framtidens energi och får höra om algodling för kombinerad vattenrening och biomassaproduktion. Biomassan används för biogasproduktion och odlingen tar även upp koldioxid, på sikt från rökgaser.

Presentationen blir i MDH/ESTs lunchrum på markplanet i R-huset, rakt in från huvudingången R1.

När: Kl 17.30 - 19

Efter presentation av projektet av projektledare Emma Nehrenheim blir det studiebesök på labbet, varefter vi äter middag. Vi får mat från Kårhusrestaurangen - 100 kr per person. Vv ta med jämna pengar

 

Läs mer »
2014-05-07

Mälarenergi, platsbesök Block 6!

Hej!

Nu är det dags för ett spännande besök till Mälarenergi och Block 6!

Platsbesöket sker den 7 maj, Klockan 16-18.

 

Vi ses utanför grindarna vid Kraftvärmeverket (adress: Sjöhagsvägen 23, Västerås..) 

Läs mer »
2014-03-26

Välkomna på PUB-kväll tillsammans med ABB Offshore Wind Connections och Tekniska Föreningen!

Intresserad av förnybara energikällor, uthålliga tekniksystem, eller storslagna projekt?
 
Den 26/3 kommer ABB Offshore Wind Connections till Kåren och berättar om sina plattformar och kraftöverföringslänkar för stora vindkraftsparker ute till havs.Arrangemanget görs tillsammans med Kåren på högskolan.
Läs mer »
2014-02-18

Årsmöte och seminarium om Processautomation. Den 18e februari träffas vi kl 17.30 nere vid Mimer, ABBs konferenscentrum i T7.

Vi börjar med årsmötesförhandlingar och sedan berättar Håkan Nytorp, vVD och ansvarig för ABB Process Automation i Sverige, om förutsättningarna för Process automation i både Sverige och utomlands.

Avslutningsvis blir det middag och mingel. Det blir Wallenbergare från Stadshusrestaurangen. Pris 100 kr. Betalas på plats, så ta med jämna pengar. OBS, vi måste meddela Restaurangen om hur många som kommer, så vill du ha middag måste anmälan ske senast den 12e februari. Anmälan via "vanliga länken på hemsidan" betyder att du också beställer mat. Om du inte vill ha mat, ska du inte anmäla dig via länken, dvs du kommer till årsmötet utan föranmälan.

Om någon är allergisk, vv meddela madeleine.martinsen@tele2.se senast fredag den 14e februari.

Föreningen bjuder på ett glas vin till maten.

Läs mer »
2014-02-11

Technion - forskningsseminarium med Istraeliskt toppforskningsinstitut den 11e februari i Culturen, Box 2, i Västerås Science Park, Sintervägen, Kopparlunden.

Tre Israeliska toppforskare + ett par från ABB och MDH berättar om aktuell forskning. Tekniska föreningen är en av sponsorerna.

Tid: kl 08:30 -17

Läs mer »
2014-01-20

Naiad - undervattensrobotar som rensar upp i Östersjön

Sistaårseleverna vid civilingenjörsutbildningen i robotik, vid MDH, presenterar frukten av höstens arbete - Naiad. Ett projekt med målet att skapa en undervattensrobot.

Läs mer »
2013-12-17

Teknisk Framsyn 2013

17e december är det dags för det årliga föredraget med Björn O Nilsson, IVAs VD. Björn presenterar tekniknyheter från industri och akademi under 2013.

Kl 17.30 i salen Lambda på MDH

Blir glögg och lite tilltugg från kl 17

Läs mer »
2013-12-11

JONAS WENSTRÖM – VÄLKÄNT OCH OKÄNT

Industrihistoriska Föreningen i Västerås inbjuder till boksläppet av Sture Erikssons bok om Jonas Wenström, uppfinnare av det elektriska trefassystemet.

Läs mer »
2013-11-19

Professor emeritus Sture Hogmark vallar skidor den 19/11. 

Föredrag av Sture Hogmark, skidintresserad professor emeritus i materialvetenskap och tribologi vid Uppsala universitet

Föredraget kommer att handla om skidglid, men inte mycket om fästvalla. Innehållet är allmängiltigt och täcker all typer av sporter där redskap glider mot snö eller is t ex. längd-och utförsåkningsskidor, snowboars, skridskor, etc. Alla experiment bakom de glidmekanismer som kommer att presenteras har gjorts på tävlingsskidor för klassisk teknik. 

Efter studie i mikroskop både på proffspreparerade skidbelag och på snöytan i skidspår kan vi lära oss hur kontakten mellan skida och snö ser ut i detalj. Kombinerar vi sådana kunskaper med glidexperiment ute i skidspåret kan man dra viktiga slutsatser om hur skidbelaget kan prepareras för maximalt glid. 

 

I samarbete med Primateria (http://www.primateria.se/), ett uppsalabaserat företag, har olika verktyg tagits fram för skidpreparering.

 

Lokal : Lambda, Mälardalens högskola

Tid   : 17:30

Läs mer »
2013-10-28

Studiebesök på Volvo Construction Equipments i Eskilstuna

Volvo Construction Equipment är en del av Volvo AB. Till skillnad från Volvo personbilar har man en lång rad produkter i ganska korta serier. Det ställer stora krav på bra logistik och effektivitet. Samtidigt har man en starkt ställning på världsmarknaden för denna typ av specialfordon.

OBS! Begränsat med platser!

Läs mer »
2013-09-18

Framtidens transporter

Den 18e september arrangerar Tekniska föreningen i samarbete med MDH och Agenda21förbundet ett seminarium om framtidens transporter.

Läs mer »
2013-05-22

Välkommen till ett studiebesök på Kokpunkten den 22 maj mellan 15:00-17:00

Vi börjar med ett arbetsplatsbesök för att därefter bli informerade om den vidare utvecklingen av kokpunkten.

Läs mer »
2013-04-18

Det geografiska informationssystemet Google Maps

Bygg din egen GPS med Tom Blackmore på Mälardalens Högskola.

Läs mer »
2013-03-26

Studiebesök på Bombardiers nya testanläggning

Tekniska föreningen inbjuder till ett studiebesök på bombardiers nya testanläggning för drivsystem till framtidens tåg. Värd för studiebesöket är Tor Leo Folgerö.

Läs mer »
2013-02-25

Årsmöte med  föredrag

Vi inleder kvällen med middag och årsmöte kl. 17.30 - 18.30 därefter berättar Hans Holmström – f.d ABB – nu VD för Siemens turbin i Finspång om företagets kraftiga expansion och deras nya produkter som är under utveckling.

Läs mer »
2012-12-11

Teknikåret 2012

Den 11e december kl 17.30 presenterar IVAs VD Björn O Nilsson årets forskningsnyheter i det årliga föredraget om teknikåret 2012.

Läs mer »
2012-11-16

Affärsforum för framtiden
Tekniska föreningen har 30 gratisplatser till Affärsforum för framtiden. För Er som är intresserade av att delta gäller sedvanlig anmälan här på hemsidan. Principen är först till kvarn.

Läs mer »
2012-10-09

Rymdforskning

Den 9 oktober kl 17.30 kommer professor Jan-Erik Wahlund att berätta om rymdforskning. Jan-Erik Wahlund besökte oss i våras och kommer nu att följa upp med nya spännande projekt - JUICE/RPWI – Jupiter Icy Moons Orbiter / Radio & Plasma Wave Investigation.

Läs mer »
2012-09-27

Medicinsk teknik – teknik för vårt välbefinnande

Docent Maria Linden från Mälardalens Högskola, forskningsledare för Medicinsk teknik, berättar om dels egen forskning vid MDH, dels om vad som sker ute i övriga Europa och världen.

Läs mer »
2012-06-13

Smart energi på riktigt

Meetup-föreningen Teknikintresserade i Västerås inbjuder till ett nytt spännande Meetup.

Läs mer »
2012-05-22

Tekniska föreningen inbjuder till vårfest!

Temat för kvällen är: Återvinning: allvar, visioner och möjligheter

Jörgen Björnfot, affärsområdeschef inom Eskilstuna Energi och Miljö,  ger ett föredrag inom återvinning.

Läs mer »
2012-04-18

Tredjepartkontroll - en Lloyds-inspektör berättar

Onsdagen den 18 april  kl. 17:30-19:00 ses vi åter på restaurang 2 Rum och Kök vid Mimerporten och lyssnar till en presentation av Sami Hallonen, en av Tekniska föreningens medlemmar och fd. divisionschef för non-Marine division av Lloyds i Sverige 1987-2000.

Läs mer »
2012-03-07

Elkraft direkt från rymden- är det möjligt?

Docent  Jan-Erik Wahlund, Swedish Institute of Space Physics, berättar om den forskning och teknikutveckling som sker inom detta spännande område i världen. Han kommer även att berätta om Cassini och Saturnusforskning, och det kommande Jupiter-projektet.

Läs mer »
2012-02-21

Årsmöte med föredrag av Carl-Johan Linér och presentation av "Technoparken"

Den 21 februari håller Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben årsmöte. Detta sker i år på restaurang Två Rum och Kök vid Mimerporten.

Läs mer »
2011-12-14

Glöggkväll med föredrag av Björn O. Nilsson

Björn O Nilsson
, VD Ingenjörsvetenskapsakademin, presenterar teknikframsyn. Efter presentationen blir det diskussion med Björn om vad vi kan förvänta oss av framtiden vad gäller nya tekniska innovationer. Vi börjar med glögg och pepparkakor som vanligt.

Läs mer »
2011-11-18

Affärsforum för framtiden

Den 18:e november är det återigen dags för den årliga konferensen Affärsforum för framtiden. Tekniska föreningen är som vanligt en stolt medarrangör. I år hålls korta föredrag av tre talare.

Läs mer »
2011-10-26

After work med Tekniska föreningen och ABB Robotics

Varmt välkomna på After Work med en intressant presentation av ABB Robotics.

Som ett led i föreningens önskan att ge våra medlemmar en möjlighet att utöka sitt professionella nätverk under lite mer informella aktiviteter inbjuder vi till en After Work onsdagen den 26 oktober.

Läs mer »
2011-10-19

Föredrag om 4:e generationens kärnkraft

Per Brunzell
, tidigare Europachef för Westinghouse, berättar om fjärde generationens kärnkraft.
Blir det blykylda eller gaskylda reaktorer i Sverige i framtiden?

Läs mer »
2011-09-21

Unik chans för dig med intresse inom IT, robotik, flyg och simulering!

Följ med Tekniska föreningen till Arboga för att se och uppleva Sveriges enda robotmuseum samt lyssna till ett inspirerande föredrag med representanter från IT-konsulterna HiQ!

Läs mer »
2011-05-25

Vårträff och föredrag - Erfarenheter från att bygga företag

Terminen avslutas vid Mälaren – På Öster Mälarstrand Krog och café

Kvällen inleds med ett föredrag av Lars Hjort samt en diskussion om nyföretagande. Därefter har vi en gemensam middag följt av "mingel". Då blir det tillfälle att diskutera vidare med Lars och övriga.

Läs mer »
2011-04-12

 

Intellectual Properties - från idé till affär samt visning av ellastbilen ELIS 

 

Välkommen till ett intressant seminarium som denna tisdag berör ämnet: Intellectual Properties (IP) från idé till affär, och vikten med patent!

Efter seminariet berättar Lars Mjörning om ASEA:s tillverkning av ellastbilar, renoveringen av ELIS, och om ELIS historia.

Ellastbilen ELIS

 

Läs mer »
2011-03-21

Besök på ABB Robotics med efterföljande nätverksträff

ABB Robotics öppnar sina dörrar för att visas oss sina robotar och hur robotarna tillverkar nya robotar i produktionen.

Vi får även en presentation av företaget ur både ett nationellt och internationellt perspektiv samt får veta vilka kunder är som köper robotar.

Efter studiebesöket är alla varmt välkomna att stanna kvar och nätverka över en kopp kaffe och en smörgås.

Läs mer »
2011-02-17

Årsmöte och föredrag av Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova

Vi börjar med middag och årsmöte kl 17.30-18. Därefter berättar Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, om intressanta projekt som Vinnova stöttar. Hon berättar även om verkets uppdrag att stötta innovationsverksamheten i Sverige. Det gäller både företag av olika storlekar, såväl som kopplingen mellan forskning och företag.

Datum: 17 februari 2011

Lokal: Wasakällaren på Vasagatan mittemot Igor

Tid: 17:30

Varmt välkomna!

Läs mer »
2011-01-20

Framtidens Västerås

Hur kommer utbyggnaden av Västerås att ske de närmaste 10 åren?

Lotta Lindstam, stadsbyggnadschef och Lennart Gustavsson, vice stadsbyggnadschef, berättade om nuläget och framtida planer samt de visioner för Västerås som styr det pågående planeringsarbetet.

Läs mer »
2010-12-09

IVA-föredrag - forskning och framsteg 2010 med efterföljande nätverksträff

Björn O. Nilsson, VD på IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, berättar om intressanta forskningsnyheter från år 2010.

Läs mer »
2010-11-19

Affärsforum för framtiden

Björn Stigson, VD för Business council for sustainable development i Geneve, kommer att berätta om arbetet med hållbar utveckling i olika delar av världen. Han är bla rådgivare åt Kinas ledning, Barack Obamas administration och Angela Merkels regering.

Läs mer »
2010-10-21

 

Tekniken i äventyret med Renata Chlumska

Tekniska föreningen inbjuder dig till en spännande föreläsning med Renata Chlumska.

Renata Chlumska är känd för att som första svenska bestiga Mount Everest, samt för att hon har cyklat från Nepal till Sverige. Renata var även baslägerschef för Göran Kropps Mount Everest-expedition.

Vid det efterföljande minglet får du möjlighet att utöka ditt professionella nätverk. Här träffar du likasinnade personer med erfarenhet från olika branscher från såväl stora som små företag och organisationer.

Läs mer »
2010-09-27

Föreläsning om Aroshjärtat - utvecklingen av ett konstgjort hjärta

Den 27 september ger Azad Najar, innovatör och läkare vid Centrallasarettet i Västerås, oss en inblick i hur ett konstgjort hjärta fungerar och berättar om utvecklingen av Aroshjärtat.

Läs mer »
2010-09-02

Presentation av läget inom utvecklingen av Smart grids

Den 2a september kl 17.30 kommer Karl Elfstadius, marknadsansvarig för Smart Grids på ABB, att presentera läget inom utvecklingen av Smart grids.

Läs mer »
2010-05-27

Vårfest med middag på Djärkneberget

När: 2010-05-27 kl. 19:00 - 21:00
Var: Djäknebergets restaurang
Läs mer »
2010-04-19

Transport av värme

När: 2010-04-19 19:00
Var: Sal Lambda på Mälardalens Högskola

Föredrag av Tekn Dr Jenny Nyström, energistrateg på Eskilstuna Energi och Miljö: Kan man transportera fjärrvärme med bil?

Läs mer »
2010-03-25

Morgondagens fabrik integrerar Lean och Green - räcker det?!

När: 2010-03-25 19:00
Var: Sal Lambda på Mälardalens Högskola
Läs mer »
2010-02-25

Årsmöte 2010

Årsmöte med middag och information om Passivhus på Pettersberg

Läs mer »
2009-12-08

IVA-föredrag - Forskning och framsteg 2009

Den 8e december kl 19.00 är det dags för årets "Teknikframsyn" från IVA.

Läs mer »
2009-10-20

Västerås - Centrum i Automation Region

Västerås är ett världsledande centrum inom automation för process- kraft- och tillverkande industri med ett aktivt kluster, Automation Region, av så väl stora som mindre företag.

Läs mer »
2009-09-28

Framtidens transporter inkl ny teknik och framtidens energikällor

Den 28e September kl 13.00-15 arrangerar Mälardalens Högskola i samarbete med Tekniska föreningen och Agenda 21 förbundet ett seminarium för elever och lärare vid Västerås skolor, och andra intresserade. Obs! Dagtid

Läs mer »
2009-09-07

Studiebesök på kokpunkten

Vi får höra läget runt Kokpunkten, planerna för EIC , Energy Intelligence Center, med science center, såväl som andra aktiviteter.

Läs mer »
2009-05-11

Framtidens Energisystem

Uppföljare av förra vårens föredrag med Framtidens energiförsörjning. Observera det ändrade datumet.

Läs mer »
2009-04-23

Avfallsförgasning vid Kraftvärmeverket

Avfallsförgasning med Örjan Persson, Kraftvärmeverket Västerås

Läs mer »
2009-03-25

Studiebesök på ABB Machines

Produktionschef Peter Knauer och hans medhjälpare tog emot en rekordstor grupp med över 60 intresserade medlemmar på onsdagens besök hos ABB Machines på Finnslätten.

Läs mer »
2009-02-17
Årsmöte 2009
 
När: 2009-02-17 kl. 18:30 - 20:30
Var: Wasakällaren, Vasagatan 26, Västerås (restaurang di Spagnas festlokal där även Rotary möts på luncherna)

Referat från årsmöte den 17 februari 2009 om du klickar på läs mer.
Läs mer »
2008-04-15

Framtidens energiförsörjning - Hur räddar vi Sverige?

Diskussion med Bo källstrand, VD för Svensk Energi, Bo Nordmark, ABB och Power Circle, Hans Stackegård mfl under Lambda.

Läs mer »